درباره نشریه
ISSN:
1019-682X
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
خرداد 1366
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا رضوی
سردبیر:
دکتر علی نقی مشایخی
مدیرداخلی:
دکتر مریم عزیزی
تلفن:
021-66934645
دورنگار:
021-66934645
سایت اختصاصی:
barresybazargani.itsr.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، روبروی پارک لاله، نبش کوچه همدان، شماره 1204
صندوق پستی:
671-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/14
مدیر مسئول
محمدرضا رضوی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
Mohammad Reza Razavi
Assistant Professor,
سردبیر
علی نقی مشایخی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت سیستم
Ali Naghi Mashyekhi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: System management
هیات تحریریه
آلبرت بغزیان
استادیار دانشگاه تهران
Albert Boghozian
Assistant Professor, University of Tehran
علی اکبر خسروی نژاد
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
Ali Akbar Khosravi Nejad
Assistant Professor,
محمدرضا رضوی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
Mohammad Reza Razavi
Assistant Professor,
محسن صادقی
استادیار دانشگاه تهران
Mohsen Sadeghi
Assistant Professor, University of Tehran
علی محمودی
استاد دانشگاه تهران
Ali Mahmoodi
Professor, University of Tehran
مسعود موحدی
استادیار دانشگاه امام صادق (ع)
Masoud Movahedi
Assistant Professor, Imam Sadiq University
علی نقی مشایخی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت سیستم
Ali Naghi Mashyekhi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: System management
محمدرضا رفعتی
استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
Mohammad Reza Rafati
Assistant Professor, Institute of Business Studies and Research,
مدیرداخلی
مریم عزیزی
مربی . موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
رشته تخصصی: توسعه و برنامه ریزی
Maryam Azizi
the coach . Institute for Business Studies and Research,
Specialist: Development and planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۱۹