درباره نشریه
ISSN:
1019-682X
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
خرداد 1366
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا رضوی
سردبیر:
دکتر علی نقی مشایخی
مدیرداخلی:
دکتر مریم عزیزی
تلفن:
021-66934645
دورنگار:
021-66934645
سایت اختصاصی:
barresybazargani.itsr.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، روبروی پارک لاله، نبش کوچه همدان، شماره 1204
صندوق پستی:
671-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/08
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا رضوی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammad Reza Razavi
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر علی نقی مشایخی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت سیستم
Ali Naghi Mashyekhi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: System management
اعضای تحریریه
دکتر آلبرت بغزیان
استادیار
دانشگاه تهران
Albert Boghozian
Assistant Professor
University of Tehran
دکتر علی اکبر خسروی نژاد
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ali Akbar Khosravi Nejad
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
دکتر محمدرضا رضوی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammad Reza Razavi
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
دکتر محسن صادقی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohsen Sadeghi
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر علی محمودی
دکتر علی محمودی
استاد
دانشگاه تهران
Ali Mahmoodi
Professor
University of Tehran
دکتر مسعود موحدی
استادیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت
Masoud Movahedi
Assistant Professor
Specialist: Management
دکتر علی نقی مشایخی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت سیستم
Ali Naghi Mashyekhi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: System management
دکتر محمدرضا رفعتی
استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
Mohammad Reza Rafati
Assistant Professor, Institute of Business Studies and Research
مدیرداخلی
دکتر مریم عزیزی
مربی . موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
رشته تخصصی: توسعه و برنامه ریزی
Maryam Azizi
the coach . Institute for Business Studies and Research
Specialist: Development and planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۶