درباره نشریه
ISSN:
1019-682X
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
خرداد 1366
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
مدیر مسئول:
دکتر احمد تشکینی
سردبیر:
دکتر حسین عباسی نژاد
مدیرداخلی:
دکتر مریم عزیزی
تلفن:
021-66934645
دورنگار:
021-66934645
سایت اختصاصی:
barresybazargani.itsr.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، روبروی پارک لاله، نبش کوچه همدان، شماره 1204
صندوق پستی:
671-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/09
مدیر مسئول
دکتر احمد تشکینی
دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
Ahmad Tashkini
Associate Professor of Institute of Business Studies and Research
سردبیر
دکتر حسین عباسی نژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی و اقتصاد عمومی
Hossein Abbasinejad
Professor
University of Tehran
Specialist: Econometrics and Public Economics
اعضای تحریریه
دکتر حسین اصغرپور
استادیار اقتصاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد مالی، اقتصاد پولی، اقتصاد کلان
Hossein Asgharpur
Assistant Professor, Economics
University of Tabriz
Specialist: Financial Economics, Monetary Economics, Macroeconomics
دکتر محسن اکبری
دانشیار مدیریت
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی، رفتار مصرف کننده، مدیریت استراتژیک
Mohsen Akbari
Associate Professor, Management
University of Guilan
Specialist: Marketing Management, Consumer behavior
دکتر عبدالله آقایی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Abdollah Aghaei
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Industrial Engineering
دکتر وحید بزرگی
دکتر وحید بزرگی

دکتر احمد تشکینی
دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
Ahmad Tashkini
Associate Professor of Institute of Business Studies and Research
دکتر حسن حیدری
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: اقتصاد کلان سنجی
Hasan Heydari
Professor
University of Urmia
Specialist: Macroeconomic economics
دکتر ابوالفضل شاه آبادی
استاد اقتصاد، اقتصاد و علوم اجتماعی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی - اقتصاد بین الملل)
Abolfazl Shahabadi
Professor, economics
University of Alzahra
Specialist: Economic Sciences (Economic Development - International Economics)
دکتر حسین عباسی نژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی و اقتصاد عمومی
Hossein Abbasinejad
Professor
University of Tehran
Specialist: Econometrics and Public Economics
دکتر زهرا میلا علمی
استاد اقتصاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصادسنجی و اقتصاد منابع
Zahra Mila Elmi
Professor, Economics, Department of Theoretical Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Economy
دکتر پرویز فتاحی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Parviz Fattahi
Professor College of Industrial Engineering
University of Alzahra
Specialist: Industrial Engineering
دکتر سید سروش قاضی نوری
استاد
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Seyyed Soroush Ghazinoori
Professor
Specialist: Industrial Management
دکتر علیرضا گرشاسبی
دکتر علیرضا گرشاسبی

دکتر محمدرضا لطفعلی پور
استاد تمام گروه اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Reza Lotfalipour
Full Professor, Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economics
دکتر علی محمودی
دکتر علی محمودی
استاد
دانشگاه تهران
Ali Mahmoodi
Professor
University of Tehran
دکتر علی نقی مشایخی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت سیستم
Ali Naghi Mashyekhi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: System management
مدیرداخلی
دکتر مریم عزیزی
مربی . موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
رشته تخصصی: توسعه و برنامه ریزی
Maryam Azizi
the coach . Institute for Business Studies and Research
Specialist: Development and planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۸۱۸