درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
محمد صالح مذنبی
سردبیر:
رضا حیدری قزلجه
مدیرداخلی:
حسین نامی ساعی
ویراستار فارسی:
بهروز راستانی
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
طراح و گرافیست:
مهدی کریم خانی
تلفن:
021-88831161-9 ، داخلی: 374
دورنگار:
021-88831161-9 ، داخلی: 374
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266، دفتر انتشارات کمک آموزشی
سامانه پیام کوتاه:
30008995
صندوق پستی:
6585-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88831161-9 ، داخلی: 374
دورنگار:
021-88831161-9 ، داخلی: 374
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۷۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۵