درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
اسفند ماه 1374
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
محمد صالح مذنبی
سردبیر:
دکتر جلال ولی اللهی
مدیرداخلی:
شهره صدری
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
تلفن:
021-88831160-9 ، داخلی: 277
021-88867308
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266، دفتر انتشارات کمک آموزشی
سامانه پیام کوتاه:
30008995
صندوق پستی:
6585-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88831160-9 ، داخلی: 277
دورنگار:
021-88831160-9 ، داخلی: 277
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۵۳