درباره نشریه
ISSN:
1022-7768
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1360
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران)
مدیر مسئول:
مهندس میرعلی اصغر زینالی دانالو
سردبیر:
دکتر جعفر توفیقی داریان
دستیار سردبیر:
دکتر محمدرضا جعفری نصر
مسئول اشتراک:
دکتر علی احمدی
تلفن:
026-34764048
026-34764050
026-34764049
دورنگار:
026-34764050
سایت اختصاصی:
www.nsmsi.ir
نشانی:
کرج، کیلومتر 10 اتوبان قزوین، جنب سوپا، انتهای بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
صندوق پستی:
1575-31375
اشتراک:
پست الکترونیک:
ijccejournal@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/02

شیمی و مهندسی شیمی ایران جهت انتشار نتایج تحقیقات محققین و اساتید دانشگاه ها در رشته های شیمی و مهندسی شیمی و کارشناسان صنایع شیمیایی ایجاد شده است. تبادل افکار و اطلاع رسانی علمی و کمک به زبان علمی از اهداف عمده آن است.

مدیر مسئول
مهندس میرعلی اصغر زینالی دانالو
مربی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mir Ali Asghar Zeinali Danalou
Instructor of Iranian Chemical Industry Development Institute
Specialist: Chemical Engineering
دستیار سردبیر
دکتر محمدرضا جعفری نصر
استاد موسسه تحقیقات صنعت نفت
رشته تخصصی: Chemical Engineering
Mohammad Reza Jafarinasr
Professor Research Institute of Petroleum Industry
Specialist: مهندسي شيمي
سردبیر
دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
اعضای تحریریه
دکتر پرویز رشیدی رنجبر
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Parviz Rashidi Ranjbar
Professor School of Chemistry
University of Tehran
Specialist: Organic Chemistry
دکتر محمد شاهرخی
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Shahrokhi
Professor Chemical Engineering Department
Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
دکتر داوود رشتچیان
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Davood Rashtchian
Professor Faculty of Chemical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ebrahim Vasheghani Farahani
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی
Seyyed Abbas Shojaosadati
Professor Department of Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering, Biotechnology
دکتر محمدصادق حاجی تاروردی
استادیار دانشیار، پژوهشکده توسعه شیمیایی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Sadeq Hajitarverdi
Assistant ProfessorAssociate Professor, Institute of Chemical Development of Iran
Specialist: Chemical Engineering
دکتر علی اکبر صبوری
استاد ممتاز
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوفیزیک، شیمی فیزیکی، بیوترمودینامیک، علم سنجی
Ali Akbar Saboury
Professor
University of Tehran
Specialist: Biophysics, Physical Chemistry, Biothermodynamic, Scientometry
دکتر محمدرضا سعیدی
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: علم شیمی، شیمی ارگانیک
Mohammad Reza Saidi
Professor Faculty of Chemistry
Sharif University of Technology
Specialist: Chemistry, Organic Chemistry
دکتر غلام عباس پارسافر
استاد داشکده شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: شیمی فیزیکی
Gholam Abbas Parsafar
Professor chemistry college
Sharif University of Technology
Specialist: Physical Chemistry
دکتر علی خلج
استاد Faculty of Pharmacy
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Ali Khalaj
Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر نادر علیزاده مطلق
استاد دانشکده علوم
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Naader Alizadeh Motlagh
Professor Faculty of Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Analytical Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۷۹