درباره نشریه
ISSN:
2538-3655
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر پیمان جعفری طهرانی
سردبیر:
دکتر سیدمحمد میرکمالی
مدیرداخلی:
دکتر ابوطالب مطلبی ورکانی
مدیرداخلی:
رحیم مالمیر
تلفن:
011-52353057
سایت اختصاصی:
rmt.iranjournals.ir
نشانی:
نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) ، معاونت پژوهش و فناوری، ، کدپستی: 4651783311
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/28
مدیر مسئول
دکتر پیمان جعفری طهرانی
Peyman Jafari Tehrani
مدیرداخلی
دکتر ابوطالب مطلبی ورکانی
استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Aboutaleb Motalebi Varkani
Assistant Professor, Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: Education Management
رحیم مالمیر
رشته تخصصی: معماری کشتی
Rahim Malmir
Specialist: Ship Architecture
سردبیر
دکتر سیدمحمد میرکمالی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Seyed Mohammad Mirkamali
Professor, University of Tehran
Specialist: Education Management
هیات تحریریه
دکتر ابوطالب مطلبی ورکانی
استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Aboutaleb Motalebi Varkani
Assistant Professor, Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: Education Management
دکتر حبیب الله سیاری
استاد دانشگاه عالی دفاع ملی
رشته تخصصی: علوم دفاعی دریایی، مدیریت علوم دفاعی
Habibollah Sayyari
Professor, Supreme National Defense University
Specialist: Marine Defense Science, Defense Science Management
دکتر غلامعلی سرمد
دانشیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
Gholamali Sarmad
Associate Professor, Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: History and Philosophy of Education
دکتر ناصر عباس زاده
دانشیار دانشگاه افسری امام علی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Naser Abbaszadeh
Associate Professor,
Specialist: Education Management
دکتر ناصر شهلائی
دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی دفاعی
Naser Shahlaee
Associate professor of command and staff of AJA,
Specialist: Strategic Defense Management
دکتر محمدحسن پروند
استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Mohamad Hasan Parvand
Assistant Professor, Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: Education Management
دکتر سیدعلی سیادت
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی
Seyed Ali Syadat
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Education, Education Management
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Abdol Rahim Naveh Ebrahim
Professor, Kharazmi University
Specialist: Higher Education Management
دکتر فتاح ناظم
دانشیار واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Fattah Nazem
Associate Professor, Rowden unit,
Specialist: Education Management
دکتر مرتضی منادی
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Morteza Monadi
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Educational Science
دکتر مجید علی عسگری
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Majid Aliasgari
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Curriculum
دکتر سیدابراهیم جعفری
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Seyyed Ebrahim Jafari
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Curriculum
دکتر گلنار مهران
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش و پرورش
Golnaz Mehran
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Education
دکتر صمد کریم زاده
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Samad Karimzadeh
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: Educational Planning
ویراستارفارسی
مهندس سهراب مجدفر
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: معماری کشتی، هیدرومکانیک
Sohrab Majdfar
Specialist: Ship Architecture, Hydromechanics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۰