درباره نشریه
ISSN:
2538-3655
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مدیر مسئول:
پیمان جعفری طهرانی
سردبیر:
دکتر سید محمد میرکمالی
مدیر اجرایی:
دکتر ابوطالب مطلبی ورکانی
مدیر اجرایی:
جبار فیروزی
تلفن:
011-52353057
سایت اختصاصی:
rmt.iranjournals.ir
نشانی:
نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) ، معاونت پژوهش و فناوری، ، کدپستی: 4651783311
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/21
مدیر مسئول
پیمان جعفری طهرانی
دانش آموخته دکتری دانشکده مدیریت راهبردی
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: ناوبری و فرماندهی کشتی ، MBA، مدیریت آینده پژوهی
Peyman Jafari Tehrani
.Ph.D, Management faculty
Supreme National Defense University
سردبیر
دکتر سید محمد میرکمالی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Seyed Mohammad Mirkamali
Professor
University of Tehran
Specialist: Education Management
اعضای تحریریه
علیرضا عالی پور
دانشیار مدیریت آموزشی
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
Alireza Alipour
Associate Professor, naval university
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
دکتر سید محمد میرکمالی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Seyed Mohammad Mirkamali
Professor
University of Tehran
Specialist: Education Management
دکتر فرامرز نصری
استادیار دانشکده علوم
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
Faramarz Nasri
Assistant Professor College of Science
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
دکتر ابوطالب مطلبی ورکانی
دانشیار
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Aboutaleb Motalebi Varkani
Assistant Professor
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: Educational Administration
دکتر حبیب الله سیاری
استاد
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: علوم دفاعی دریایی، مدیریت علوم دفاعی
Habibollah Sayyari
Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Marine Defense Science, Defense Science Management
دکتر ناصر شهلایی
استاد مدیریت راهبردی
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی دفاعی
Naser Shahlaee
Professor, Strategic Management
Specialist: Strategic Defense Management
دکتر سید علی سیادت
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی
Seyed Ali Syadat
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Education, Education Management
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Abdol Rahim Naveh Ebrahim
Professor
Kharazmi University
Specialist: Higher Education Management
دکتر مجید علی عسگری
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Majid Aliasgari
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Curriculum
دکتر سید ابراهیم جعفری
استاد علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Seyyed Ebrahim Jafari
Professor, EDUCATION
University of Isfahan
Specialist: Curriculum
دکتر گلنار مهران
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش و پرورش
Golnaz Mehran
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Education
مدیر اجرایی
دکتر ابوطالب مطلبی ورکانی
دانشیار
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Aboutaleb Motalebi Varkani
Assistant Professor
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: Educational Administration
جبار فیروزی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۴