درباره نشریه
ISSN:
1024-0772
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1369
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر گودرز افتخارجهرمی
سردبیر:
دکتر ابراهیم بیگ زاده
مدیرداخلی:
دکتر اسدالله یاوری
تلفن:
021-29902743
021-22431759
021-22431761
سایت اختصاصی:
lawresearchmagazine.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/03
مدیر مسئول
دکتر گودرز افتخارجهرمی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Goodarz Eftekharjahromi
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
سردبیر
دکتر ابراهیم بیگ زاده
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Ebrahim Beigzadeh
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
اعضای تحریریه
دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر سید عزت الله عراقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Ezatollah Araghi
Professor
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر سید حسین صفایی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
دکتر محمد آشوری
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ashouri
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر محمدرضا پاسبان
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق تجارت، حقوق خصوصی
Mohammad Reza Pasban
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Law, Private law
دکتر علی الماسی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: محیط زیست مهندسی بهداشت
Ali Almasi
Professor School of Health
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Environment Health Engineering
دکتر سید محمد هاشمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
دکتر هدایت الله فلسفی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Hedayatollah Falsafi
Professor???? ??? ????? School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
دکتر عبدالله شمس
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Abdollah Shams
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
مدیرداخلی
دکتر اسدالله یاوری
استادیار
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Asadollah Yavari
Assistant Professor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۱۱