درباره نشریه
ISSN:
1024-0772
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1369
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر گودرز افتخارجهرمی
سردبیر:
دکتر منصور امینی
مدیر اجرایی:
دکتر محمد جلالی
مدیرداخلی:
اسدالله یاوری
تلفن:
021-29902743
021-22431759
021-22431761
سایت اختصاصی:
lawresearchmagazine.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/05
مدیر مسئول
دکتر گودرز افتخارجهرمی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Goodarz Eftekharjahromi
Professor, Faculty of Law and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
سردبیر
دکتر منصور امینی
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mansour Amini
School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
هیات تحریریه
آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر سیدعزت الله عراقی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Ezatollah Araghi
Professor, University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر سیدحسین صفایی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
دکتر محمد آشوری
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ashouri
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر محمدرضا پاسبان
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق تجارت، حقوق خصوصی
Mohammad Reza Pasban
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Law, Private law
دکتر علی الماسی
دکتر علی الماسی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: محیط زیست مهندسی بهداشت
Ali Almasi
Professor, School of Health, Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Environment Health Engineering
دکتر سیدمحمد هاشمی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
دکتر هدایت الله فلسفی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Hedayatollah Falsafi
Professor???? ??? ?????, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
دکتر عبدالله شمس
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Abdollah Shams
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
مدیر اجرایی
دکتر محمد جلالی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی و حقوق اقتصادی
Mohammad Jalali
Assistant Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Public Law and Economic Law
مدیرداخلی
اسدالله یاوری
استادیار
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Asadollah Yavari
Assistant Professor,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۶