درباره نشریه
ISSN:
2008-2142
eISSN:
2008-2150
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1364
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر علی ربانی
سردبیر:
دکتر غلامرضا ولی زاده
مدیر اجرایی:
دکتر وحید ضیایی
ویراستار انگلیسی:
دکتر بهاره ربانی
ویراستار علمی:
دکتر الهه ملکان راد (کاردیولوژی)
ویراستار علمی:
دکتر کیهان صیادپورزنجانی (کاردیولوژی)
ویراستار علمی:
ماندانا رفیعی (گوارش)
ویراستار علمی:
دکتر بهاره ربانی (ژنتیک)
ویراستار علمی:
دکتر جعفر سلطانی (نوزادان)
ویراستار علمی:
دکتر نکیسا هومن (نفرولوژی)
ویراستار علمی:
دکتر فاطمه محجوب (پاتولوژی)
ویراستار علمی:
راحله عصاری (رماتیسم و اختلالات خودایمنی)
ویراستار علمی:
دکتر علیرضا توسلی (عصب شناسی)
ویراستار علمی:
دکتر تکتم فقیهی (داروسازی بالینی)
ویراستار علمی:
دکتر ناهید رمضانی (دندانپزشکی)
ویراستار علمی:
دکتر رامین نظری (مراقبت های ویژه)
تلفن:
021-66595522
دورنگار:
021-66595522
نشانی:
تهران، خیابان دکتر قریب، مرکز طبی کودکان، پلاک 62
صندوق پستی:
6386-14155
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/iranian-journal-of-pediatrics
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/29
مدیر مسئول
دکتر علی ربانی
دکتر علی ربانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز کودکان
Ali Rabbani
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Endocrinology
سردبیر
دکتر غلامرضا ولی زاده
دکتر غلامرضا ولی زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: نوزادان
Gholam Reza Vali Zadeh
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
اعضای تحریریه
دکتر غلامحسین امیرحکیمی
دکتر غلامحسین امیرحکیمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص غدد درون ریز کودکان
Gholam Hossein Amir Hakimi
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Endocrinologist
دکتر فرحناک اسدی
استاد
رشته تخصصی: اطفال، نرولوژیست اطفال
Farah Nak Assadi
Professor
Specialist: Pediatrics, Pediatric Nephrologists
دکتر محمود حقیقت
دکتر محمود حقیقت
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش کودکان
Mahmood Haqiqat
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Gastroenterologist
Francis Lecrec
Francis Lecrec
Professor
Specialist: Pediatrics
Hans D. Ochs
Hans D. Ochs
Professor
Specialist: Pediatrics
دکتر نیما رضایی
استاد مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Nima Rezaei
Professor Molecular Immunology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر ایرج رضوانی
دکتر ایرج رضوانی
استاد
رشته تخصصی: متخصص غدد درون ریز کودکان
Iraj Rezvani
Professor
Specialist: Pediatric Endocrinologist
Domeniqe Turck
Domeniqe Turck
Professor
Specialist: Pediatrics
ویراستار انگلیسی
دکتر بهاره ربانی
دکتر بهاره ربانی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Bahareh Rabbani

Iran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر وحید ضیایی
استاد مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روماتولوژی کودکان
Vahid Ziaee
Professor Sports Medicine Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Rheumatology
کاردیولوژی
ویراستار علمی
دکتر الهه ملکان راد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Elaheh Malekan Rad
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر کیهان صیادپورزنجانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Keyhan SayadPour Zanjani

Tehran University of Medical Sciences
گوارش
ویراستار علمی
ماندانا رفیعی
استاد کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mandana Rafeey
Professor, pediatrics Gastroenterology
Tabriz University of Medical Sciences
ژنتیک
ویراستار علمی
دکتر بهاره ربانی
دکتر بهاره ربانی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Bahareh Rabbani

Iran University of Medical Sciences
نوزادان
ویراستار علمی
دکتر جعفر سلطانی
استاد دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی اصفهان
Jafar Soltani
Professor School of Electrical and Computer
Isfahan University of Technology
نفرولوژی
ویراستار علمی
دکتر نکیسا هومن

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Nakisa Hooman

Iran University of Medical Sciences
پاتولوژی
ویراستار علمی
دکتر فاطمه محجوب

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Fatemeh Mahjoub

Tehran University of Medical Sciences
رماتیسم و اختلالات خودایمنی
ویراستار علمی
راحله عصاری

Raheleh Assari

عصب شناسی
ویراستار علمی
دکتر علیرضا توسلی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Tavasoli

Tehran University of Medical Sciences
داروسازی بالینی
ویراستار علمی
دکتر تکتم فقیهی
دکتر تکتم فقیهی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Toktam Faghihi

Tehran University of Medical Sciences
دندانپزشکی
ویراستار علمی
دکتر ناهید رمضانی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Nahid Ramazani
Faculty of Dentistry
Zahedan University of Medical Sciences
مراقبت های ویژه
ویراستار علمی
دکتر رامین نظری
دکتر رامین نظری

Ramin Nazari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۰۶