درباره نشریه
ISSN:
1023-9510
eISSN:
2008-2843
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 1372
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین داعی پاریزی
سردبیر:
دکتر محمد خاکسار حداد
مدیر اجرایی:
جمیله مهدوی نیا
ویراستار انگلیسی:
مینو محمودی
تلفن:
034-32263725
دورنگار:
034-32263725
سایت اختصاصی:
jkmu.kmu.ac.ir
نشانی:
کرمان، چهار راه سمیه (طهماسب آباد) ، ابتدای بلوار جهاد، ابتدای خیابان ابن سینا، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دفتر مجله علمی دانشگاه، ، کدپستی: 7619813159
صندوق پستی:
584-76175
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/01
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین داعی پاریزی
استاد گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Hosein Daie Parizi
Professor Department of Pediatrics
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
سردبیر
دکتر محمد خاکسار حداد
دکتر محمد خاکسار حداد

اعضای تحریریه
دکتر مریم اخوتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: کتابخانه و علوم پزشکی
Maryam Okhovati
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Library and Information Sciences
دکتر حمیدرضا رحیمی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: توکسو-فارماکولوژی
Hamid Reza Rahimi

Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Toxico-Pharmacology
دکتر ایرج شریفی
استاد انگل شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Iraj Sharifi
Professor Parasitology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر حمید شریفی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Hamid Sharifi
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologh
دکتر علی اسکندری زاده
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: دندانپزشکی ترمیمی
Ali Eskandari Zadeh
Professor School of Dentistry
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Restorative Dentistry
دکتر عباس بهرام پور
استاد Biostatistics
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Abbas Bahrampour
Professor, Biostatistics and epidemiology
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر پیام خزائلی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: دارویی
Payam Khazaeli
Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
دکتر محمدحسین داعی پاریزی
استاد گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Hosein Daie Parizi
Professor Department of Pediatrics
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر علیرضا سعید
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: ارتوپدی
Ali Reza Saeed
Associate Professor Orthopedic group
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedics
دکتر رستم سیف الدینی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: عصب شناسی
Rostam Seifaddinii
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر احمد غلامحسینیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: بیوشیمی
Ahmad Gholam Hoseinian Najar
Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر مسعود فضیلت پور
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Masoud Fazilat Pour
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن کریمی نژاد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی و ژنتیک
Mohammad Hassan Karimi Nejad
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology and Genetics
دکتر محبت محسنی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Mohabbat Mohseni
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: public Health
دکتر منصور موذن زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Mansour Moazen Zadeh
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر حمید نجفی پور
استاد تمام مرکز تحقیقات فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Hamid Najafipour
Full Professor, Department of Physiology and Physiology Res Center
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر بهرام یغمایی
دکتر بهرام یغمایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوشیمی
Bahram Yaghmaei
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر قاسم یادگارفر

Ghasem Yadegarfar

دکتر غلامرضا یوسف زاده
دانشیار
رشته تخصصی: غدد درون ریز
Golam Reza Yousef Zadeh
Associate Professor
Specialist: Endocrinology
ویراستار انگلیسی
مینو محمودی
مینو محمودی

مدیر اجرایی
جمیله مهدوی نیا
جمیله مهدوی نیا

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۵۹