درباره نشریه
ISSN:
2228-5806
eISSN:
2228-5814
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (پژوهشگاه رویان)
مدیر مسئول:
دکتر حمید گورابی
سردبیر:
دکتر احمد حسینی
مدیر اجرایی:
پروانه افشاریان
مدیر اجرایی:
دکتر فریده ملک زاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر سمن اقتصاد
ویراستار انگلیسی:
دکتر وحید عزتی زاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر کیم وقارفرد
ویراستار انگلیسی:
Jane Elizabeth Ferrie
تلفن:
021-22510895
دورنگار:
021-22510895
سایت اختصاصی:
www.celljournal.org
نشانی:
تهران، خیابان بنی هاشم٬ میدان بنی هاشم٬ کوچه شقایق ، پلاک9 ، واحد 10
صندوق پستی:
148-16635
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/04
مدیر مسئول
دکتر حمید گورابی
استاد پژوهشگاه رویان
Hamid Gourabi
Professor Royan Research Institute
سردبیر
دکتر احمد حسینی
استاد مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ahamd Hosseini
Professor Cellular & Molecular Biology Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر محمدکاظم آقایی مظاهری
استادیار
Mohammad Kazem Aghaee Mazaheri
Assistant Professor
Mary Familari
professor University of Melbourne, Melbourne, Australia
Jurgen Hescheler
Jurgen Hescheler
Professor Institute of Neurophysiology of University Zu Koln, Germany
Specialist: Neurophysiology
دکتر سید قاسم حسینی سالکده
استاد بخش ژنومیکس، موسسه تحقیقات کشاورزی بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Seyed Ghasem Hosseini Salek Deh
Professor Biotechnology Research Institute of Iran ،Genomics section
Specialist: biotechnology
Saadi Khochbin
Saadi Khochbin
Inserm/Grenoble University, France
دکتر نوید منوچهرآبادی

رشته تخصصی: آنژیو دینامیکس
Navid Manuchehr Abadi

Specialist: Angio Dynamics
Marcos Meseguer
Marcos Meseguer

Specialist: Embryology
Donald Newgreen
Donald Newgreen
Professor
Peter Timashev
Peter Timashev

Catherine Verfaillie
Catherine Verfaillie

دکتر سعید آبرون
دانشجوی دکتری پزشکی
Yamaguchi Uni. Japan
Saeid Abroun
Phd Student, Hematology
Yamaguchi Uni. Japan
دکتر کامران علی مقدم
دانشیار هماتولوژی و آنکولوژی ، مرکز تحقیقات پیوند مغز استخوان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: هماتولوژی و آنکولوژی
Kamran Ali Moghadam
Associate Professor Hematology and Oncology, Bone Marrow Transplantation Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Hematology and Oncology
دکتر علیرضا عسگری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Ali Reza Asgari
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر ژیلا بهزادی
استاد گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jila Beh Zadi
Professor Department of Physiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر حسین بهاروند
استاد
رشته تخصصی: زیست شناسی، سلولهای بنیادی و زیست شناسی رشد
Hosein Baharvand
Professor
Specialist: Biology, Stem Cells and Developmental Biology
دکتر حمید گورابی
استاد پژوهشگاه رویان
Hamid Gourabi
Professor Royan Research Institute
دکتر علی خادم حسینی
دانشیار
رشته تخصصی: دارو و علوم و فنون بهداشتی
Ali Khadem Hosseini
Associate Professor University of California-Los Angeles, Los Angeles, USA
Specialist: Bioengineering, biomedical engineering, biomaterials, tissue engineering, microfluidics
دکتر اسماعیل جباری
دانشیار
Esmaiel Jabbari
Associate Professor University of South Carolina, Columbia, USA
Suresh Jesuthasan
Suresh Jesuthasan
Associate Professor National University of Singapore, Singapore
دکتر بهرام کاظمی دمنه
استاد انگل شناسی پزشکی، گروه زیست فناوری پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژیست، زیست شناسی سلولی و مولکولی
Bahram Kazemi
Professor, Medical Parasitology Department of Medical Nanotechnology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist, Cellular and Molecular Biology
دکتر حسینعلی مهرانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Hossein Ali Mehrani
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر سید جواد مولی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک
Seyyed Javad Mowla
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Genetics
دکتر محمدحسین نصراصفهانی
استاد پژوهشگاه رویان مرکز تحقیقات زیست پزشکی باروری پژوهشگاه رویان
Mohammad Hossein Nasresfahani
Professor Royan Research Institute Reproductive Biomedical Research Center Royan Institute
Toru Nakano
Toru Nakano
Professor Osaka University, Osaka, Japan
دکتر مجتبی رضازاده ولوجردی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Mojtaba RezaZadeh Valojerdi
Professor
Tarbiat Modares University
دکتر محمدحسین صنعتی

Mohammad Hossein Sanati

Eimei Sato
Eimei Sato
Professor Tohoku University, Sendai, Japan
دکتر عبدالحسین شاه وردی
استاد پژوهشگاه رویان
Abdolhossein Shah Verdi
Professor Royan Research Institute
Michele Catherine Studer
Michele Catherine Studer
Institute of Biology Valrose, IBV University of Nice Sophia-Antipolis, France
Gian Paolo Zerbini
Gian Paolo Zerbini

Daniele Zink
Daniele Zink

Shubing Zhang
Shubing Zhang
Associate Professor Central South University, China
Daniela Toniolo
Professor
Andreas Serra
Andreas Serra
Professor University of Zurich, Zurich, Switzerland
Kun Ping Lu
Kun Ping Lu
Professor Harvard Medical School, Boston, USA
Christian van den Bos
Christian van den Bos

ویراستار انگلیسی
دکتر سمن اقتصاد

Saman Eghtesad
Royan Institute
دکتر وحید عزتی زاده

Vahid Ezzati Zadeh
Royan Institute
دکتر کیم وقارفرد

Kim Vagharfard
Royan Institute
Jane Elizabeth Ferrie
Jane Elizabeth Ferrie

مدیر اجرایی
پروانه افشاریان
پروانه افشاریان

دکتر فریده ملک زاده

Farideh Malek Zadeh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۵۸