درباره نشریه
ISSN:
2228-5806
eISSN:
2228-5814
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (پژوهشگاه رویان)
مدیر مسئول:
دکتر حمید گورابی
سردبیر:
دکتر احمد حسینی
مدیر اجرایی:
دکتر فریده ملک زاده
تلفن:
021-22510895
دورنگار:
021-22510895
سایت اختصاصی:
www.celljournal.org
نشانی:
تهران، خیابان بنی هاشم٬ میدان بنی هاشم٬ کوچه شقایق ، پلاک9 ، واحد 10
صندوق پستی:
148-16635
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/01
مدیر مسئول
دکتر حمید گورابی
استاد پژوهشگاه رویان
Hamid Gourabi
Professor Royan Research Institute,
سردبیر
دکتر احمد حسینی
استاد مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ahamd Hosseini
Professor, Cellular & Molecular Biology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر محمدکاظم آقایی مظاهری
استادیار
Mohammad Kazem Aghaee Mazaheri
Assistant Professor,
Mary Familari
professor, University of Melbourne, Melbourne, Australia,
Jurgen Hescheler
Jurgen Hescheler
Professor, Institute of Neurophysiology of University Zu Koln, Germany,
Specialist: Neurophysiology
دکتر سیدقاسم حسینی سالکده
استاد بخش ژنومیکس، موسسه تحقیقات کشاورزی بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Seyed Ghasem Hosseini Salek Deh
Professor, Biotechnology Research Institute of Iran ،Genomics section,
Specialist: biotechnology
Saadi Khochbin
Saadi Khochbin
Inserm/Grenoble University, France,
دکتر نوید منوچهرآبادی
رشته تخصصی: آنژیو دینامیکس
Navid Manuchehr Abadi
Specialist: Angio Dynamics
Marcos Meseguer
Marcos Meseguer
Specialist: Embryology
Donald Newgreen
Donald Newgreen
Professor,
هایده حکمت
ناصر انصاری پور
Naser Ansari Pour
دکتر سعید آبرون
استاد دانشگاه تربیت مدرس
Saeid Abroun
Professor, Tarbiat Modares University
دکتر کامران علی مقدم
دانشیار هماتولوژی و آنکولوژی ، مرکز تحقیقات پیوند مغز استخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: هماتولوژی و آنکولوژی
Kamran Ali Moghadam
Associate Professor, Hematology and Oncology, Bone Marrow Transplantation Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Hematology and Oncology
دکتر علیرضا عسگری
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Ali Reza Asgari
Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر ژیلا بهزادی
استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jila Beh Zadi
Professor, Department of Physiology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر حسین بهاروند
استاد
رشته تخصصی: زیست شناسی، سلولهای بنیادی و زیست شناسی رشد
Hosein Baharvand
Professor,
Specialist: Biology, Stem Cells and Developmental Biology
دکتر حمید گورابی
استاد پژوهشگاه رویان
Hamid Gourabi
Professor Royan Research Institute,
دکتر علی خادم حسینی
دانشیار
رشته تخصصی: دارو و علوم و فنون بهداشتی
Ali Khadem Hosseini
Associate Professor,
Specialist: Medicine and Health Sciences and Technology
دکتر اسماعیل جباری
دانشیار
Esmaiel Jabbari
Associate Professor, University of South Carolina, Columbia, USA,
Suresh Jesuthasan
Suresh Jesuthasan
Associate Professor, National University of Singapore, Singapore,
دکتر بهرام کاظمی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژیست، زیست شناسی سلولی و مولکولی
Bahram Kazemi
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist, Cellular and Molecular Biology
دکتر حسینعلی مهرانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Hossein Ali Mehrani
Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر سیدجواد مولی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک
Seyyed Javad Mowla
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Genetics
دکتر محمدحسین نصراصفهانی
استاد پژوهشگاه رویان مرکز تحقیقات زیست پزشکی باروری پژوهشگاه رویان
Mohammad Hossein Nasresfahani
Professor Royan Research Institute, Reproductive Biomedical Research Center Royan Institute,
Toru Nakano
Toru Nakano
Professor, Osaka University, Osaka, Japan,
دکتر مجتبی رضازاده ولوجردی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
Mojtaba RezaZadeh Valojerdi
Professor, Tarbiat Modares University
دکتر محمدحسین صنعتی
دانشیار پژوهشگاه ژنتیک
Mohammad Hosein Sanati
Associate Professor of Genetics Research,
Eimei Sato
Eimei Sato
Professor, Tohoku University, Sendai, Japan,
دکتر عبدالحسین شاه وردی
استاد پژوهشگاه رویان
Abdolhossein Shah Verdi
Professor Royan Research Institute,
Michele Catherine Studer
Michele Catherine Studer
Institute of Biology Valrose, IBV University of Nice Sophia-Antipolis, France,
Gian Paolo Zerbini
Gian Paolo Zerbini
Daniele Zink
Daniele Zink
Shubing Zhang
Shubing Zhang
Associate Professor, Central South University, China,
Daniela Toniolo
Professor,
Andreas Serra
Andreas Serra
Professor, University of Zurich, Zurich, Switzerland,
Kun Ping Lu
Kun Ping Lu
Professor, Harvard Medical School, Boston, USA,
Christian van den Bos
Christian van den Bos
ویراستار انگلیسی
دکتر سمن اقتصاد
Saman Eghtesad
Royan Institute,
دکتر وحید عزتی زاده
Vahid Ezzati Zadeh
Royan Institute,
دکتر مجتبی نعمتی
Mojtaba Nemati
Royan Institute,
دکتر حمید زاهدنسب
Hamid Zahed Nasab
Royan Institute,
دکتر کیم وقارفرد
Kim Vagharfard
Royan Institute,
Jane Elizabeth Ferrie
Jane Elizabeth Ferrie
دکتر رامین رضایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ramin Rezaee
Mashhad University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر فریده ملک زاده
Farideh Malek Zadeh
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۷۴