درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
سازمان بهره وری انرژی ایران
سردبیر:
دکتر مجید صفاری نیا
تلفن:
021-88084766-7
دورنگار:
021-88084766-7
نشانی:
تهران، شهرک قدس، انتهای پونک باختری، انتهای گل افشان شمالی، ساختمان معاونت انرژی، طبقه دوم، سابا
صندوق پستی:
618-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۰