درباره نشریه
ISSN:
1562-3378
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
اسفند ماه 1377
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
مدیر مسئول:
اکبر سهیلی پور
سردبیر:
دکتر یدالله مکرمی
مسئول اشتراک:
محمود مجدی
تلفن:
021-88953119
دورنگار:
021-88951209
سایت اختصاصی:
www.hesabras.org
نشانی:
تهران، میدان فاطمی، خیابان چهل ستون، نبش کوچه دوم، شماره46 ، ، کدپستی: 1431664141
صندوق پستی:
479-14335
اشتراک:
پست الکترونیک:
m_majdi48@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/05
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۷۸