درباره نشریه
ISSN:
1561-9400
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
دی 1376
صاحب امتیاز:
مرکز پژوهشی میراث مکتوب
مدیر مسئول:
اکبر ایرانی
سردبیر:
دکتر مجدالدین کیوانی
مدیرداخلی:
یونس تسلیمی پاک
مسئول اشتراک:
مجید یکتا
تلفن:
021-66490612
دورنگار:
021-66490612
سایت اختصاصی:
am-journal.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین دانشگاه و ابوریحان، شماره 1182، ، کدپستی: 1315693519
صندوق پستی:
569-13185
اشتراک:
دورنگار:
021-66490612
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/17
مدیر مسئول
اکبر ایرانی
مدیر موسسه پژوهشی میراث مکتوب
Akbar Irani
Director of the Institute for Heritage Research
سردبیر
دکتر مجدالدین کیوانی
مترجم، مولف و استاد دانشگاه
Majdoddin Keyvani

اعضای تحریریه
دکتر محمد روشن
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Roshan
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Private Law
سید علی آل داوود

پرویز اذکایی

اکبر ثبوت

دکتر هاشم رجب زاده

دکتر عارف نوشاهی

دکتر محمود امیدسالار

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmoud Omid Salar

Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد مهدوی دامغانی

Francis Richard

Jamil Ragep

Bert Fragner

Paul Luft

Jan Just Witkam

دکتر محمدعلی آذرشب
استاد زبان و ادبیات عرب
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فرهنگ زبان عربی و علوم قرآنی، ادبیات عرب
Mohamad Ali Azarshab
Professor Arabic Language and Literature
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic culture and Quranic sciences, Arabic literature
دکتر نجفقلی حبیبی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی
Najaf Gholi Habibi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic Philosophy and Wisdom
دکتر اصغر دادبه
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Asghar Dad Beh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر علی رواقی
استاد
دانشگاه تهران
Ali Ravaghi
Professor
University of Tehran
دکتر علی اشرف صادقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Ali Ashraf Sadeghi
Professor
University of Tehran
Specialist: General Linguistics
دکتر حامد صدقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hamed Sedghi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر منصور صفت گل
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Mansour Sefatgol
Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: History
دکتر محمود عابدی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mahmoud Abedi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literatur
دکتر حبیب الله عظیمی
استادیار پژوهشی کتابخانه ملی
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Habibullah Azimi
Assistant Professor of National Library Research
Specialist: Islamic jurisprudence
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
مدیرداخلی
یونس تسلیمی پاک

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۹۹۶