درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دامداران ایران
مدیر مسئول:
مهندس سعید سلطانی سروستانی
سردبیر:
مهندس سعید سلطانی سروستانی
مدیرداخلی:
محمدرضا سارولر
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
مهندس محمدحسین عصری
صفحه آرا:
علیرضا مینایی
مسئول اشتراک:
مهندس محمدحسین عصری
تلفن:
021-66460885
021-66462679
دورنگار:
021-66465495
سایت اختصاصی:
www.damdaraniran.com
نشانی:
تهران، خیابان وصال شیرازی، کوچه آذین، پلاک 12، ، کدپستی: 1417843518
اشتراک:
پست الکترونیک:
damdaraniran@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/08/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۱۳