درباره نشریه
ISSN:
2345-6299
eISSN:
2476-5627
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر کوشافر
سردبیر:
دکتر سیدداوود حسینی نسب
مدیرداخلی:
دکتر یوسف ستاری
کارشناس:
حمزه خدادادی
تلفن:
041-33322175
دورنگار:
041-33322175
سایت اختصاصی:
jinev.iaut.ac.ir
نشانی:
تبریز، ضلع شرقی اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ساختمان باشگاه پژوهشگران، دفتر مجلات
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/01
مدیر مسئول
علی اصغر کوشافر
دانشیار واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تعلیم و تربیت
Ali Asghar Koushafar
Associate Professor, Tabriz Branch,
Specialist: تعليم و تربيت
سردبیر
سیدداوود حسینی نسب
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Seyyed Davoud Hosseininasab
Professor, University of Tabriz
Specialist: روانشناسي تربيتي
هیات تحریریه
یوسف ادیب
استاد واحدتبریز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Yousef Adib
Professor, Tabriz unit,
Specialist: Educational Planning
محمد حسنی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Mohammad Hasani
Associate Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Education Management
دکتر سیدداوودحسینی نسب
سیدداوودحسینی نسب
زینب خانجانی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی
Zeynab Khanjani
Professor, University of Tabriz
Specialist: Psychology
اکبر رضایی
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی و علوم تربیتی
Akbar Rezaei
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Psychology and Educational Sciences
علی اصغر کوشافر
دانشیار واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تعلیم و تربیت
Ali Asghar Koushafar
Associate Professor, Tabriz Branch,
Specialist: تعليم و تربيت
جواد مصرآبادی
استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Javad Mesrabadi
Professor, Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Educational Psychology
صادق ملکی آوارسین
دانشیار واحد تبریز دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Sadegh Maleki Avarsin
Associate Professor, Tabriz Branch, University of Tabriz
Specialist: Education Management
مدیرداخلی
یوسف ستاری
واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
Yousef Sattari
Tabriz Branch,
Specialist: Management and Educational Planning
کارشناس
حمزه خدادادی
Hamzeh khodadadi