درباره نشریه
ISSN:
2345-6299
eISSN:
2476-5627
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر کوشافر
سردبیر:
دکتر سید داوود حسینی نسب
مدیرداخلی:
دکتر یوسف ستاری
کارشناس:
حمزه خدادادی
تلفن:
041-31966078
دورنگار:
041-31966078
سایت اختصاصی:
jinev.tabriz.iau.ir
نشانی:
تبریز، ضلع شرقی اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ساختمان باشگاه پژوهشگران، دفتر مجلات
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/06
مدیر مسئول
دکتر علی اصغر کوشافر
دانشیار واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تعلیم و تربیت
Ali Asghar Koushafar
Associate Professor Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: تعليم و تربيت
سردبیر
دکتر سید داوود حسینی نسب
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Seyyed Davoud Hosseininasab
Professor
University of Tabriz
Specialist: روانشناسي تربيتي
اعضای تحریریه
دکتر یوسف ادیب
استاد واحدتبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Yousef Adib
Professor Tabriz unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Planning
دکتر محمد حسنی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Mohammad Hasani
Associate Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Education Management
دکتر سید داوودحسینی نسب
دکتر سید داوودحسینی نسب

دکتر زینب خانجانی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی
Zeynab Khanjani
Professor
University of Tabriz
Specialist: Psychology
دکتر اکبر رضایی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی و علوم تربیتی
Akbar Rezaei
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Psychology and Educational Sciences
دکتر علی اصغر کوشافر
دانشیار واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تعلیم و تربیت
Ali Asghar Koushafar
Associate Professor Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: تعليم و تربيت
جواد مصرآبادی
استاد علوم تربیتی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Javad Mesrabadi
Professor, education
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: educational psychology
دکتر صادق ملکی آوارسین
دانشیار مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم انسانی و تربیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
Sadeg Maleki Avarsin
Associate Professor, Associate Professor Department of Educational Sciences Tabriz Islamic Azad University, Tabriz, Iran
Tabriz Branch, Islamic Azad University
مدیرداخلی
دکتر یوسف ستاری
واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
Yousef Sattari
Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management and Educational Planning
کارشناس
حمزه خدادادی

Hamzeh khodadadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۰