درباره نشریه
ISSN:
6274-2588
eISSN:
6037-2588
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مدیر مسئول:
دکتر جمال الدین مهدی نژاد
سردبیر:
دکتر حمیدرضا عظمتی
مدیر اجرایی:
دکتر عبدالحمید قنبران
ویراستار انگلیسی:
دکتر رضا نجاتی
کارشناس:
رضوان روح بخش
تلفن:
021-22970039
سایت اختصاصی:
jsaud.sru.ac.ir
نشانی:
تهران، لویزان، خیابان شهید شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، ، کدپستی: 1678815811
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/12
مدیر مسئول
دکتر جمال الدین مهدی نژاد
دانشیار مهندسی معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: مهندسی معماری
Jamaleddin Mahdinejad
Associate Professor, Architecture
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architectural Engineering
سردبیر
دکتر حمیدرضا عظمتی
استاد
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: معماری
Hamid Reza Azemati
Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architecture
اعضای تحریریه
دکتر علی شرقی
دانشیار معماری
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: مسکن، معماری، منظر
Ali Sharghi
Associate Professor, Architecture
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architecture, Landscape, housing
دکتر جمال الدین مهدی نژاد
دانشیار مهندسی معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: مهندسی معماری
Jamaleddin Mahdinejad
Associate Professor, Architecture
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architectural Engineering
Suhardi Maulan

دکتر محمدرضا پورجعفر
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری و طراحی شهری
Mohammad Reza Pourjafar
Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Urban Architecture and Design
دکتر سید باقر حسینی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Seyed Bagher Hosseini
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
دکتر اسماعیل ضرغامی
استاد
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: معماری
Esmaeel Zarghami
Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architecture
دکتر حمیدرضا عظمتی
استاد
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: معماری
Hamid Reza Azemati
Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architecture
دکتر علیرضا عینی فر
استاد معماری، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Alireza Einifar
Professor, Architecture, Faculty of Architecture, Collage of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Architecture
دکتر محسن فیضی
استاد دانشکده معماری و شهرساز
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری منظر
Mohsen Faizi
Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
Specialist: Landscape Architecture
دکتر فرهنگ مظفر
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: دانشکده معماری و شهرسازی
Farhang Mozaffar
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: School of Architecture and Urban Development
ویراستار انگلیسی
دکتر رضا نجاتی
دکتر رضا نجاتی
دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Reza Nejati
Associate Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: teaching English
مدیر اجرایی
دکتر عبدالحمید قنبران
دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: معماری و شهرسازی
Abdolhamid Ghanbaran
Associate Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architecture and Urbanism
کارشناس
رضوان روح بخش
رضوان روح بخش
کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Rezvan Rouhbakhsh
Masters
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: social Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۶