درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه (چاپی)
شروع انتشار:
آذر 1377
صاحب امتیاز:
دکتر سید محمدتقی صالحی
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدتقی صالحی
سردبیر:
مهندس حسین سراجیان
مدیر اجرایی:
مهندس حسین سراجیان
تلفن:
021-77240500
021-77240501
دورنگار:
021-77240500
021-77240501
نشانی:
تهران، دانشگاه علم و صنعت
صندوق پستی:
185-16845
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/19
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۷۷