درباره نشریه
ISSN:
2588-4212
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا میری
سردبیر:
دکتر بهنام باریک بین
مدیر اجرایی:
دکتر انسیه نوروزی
تلفن:
056-32381215
سایت اختصاصی:
jhst.bums.ac.ir
نشانی:
بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، معاونت تحقیقات، دانشکده بهداشت
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/29
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا میری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Reza Miri
Professor
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
سردبیر
دکتر بهنام باریک بین
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
اعضای تحریریه
Reza Tahergorabi
Assistant Professor Department of Energy and Environmental Systems, USA
Specialist: Food Science
دکتر مهدی بلالی مود
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی
Mahdi Balalimood
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
دکتر محمد ملکوتیان
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Malakootian
Professor Department of Environmental Health Engineering
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر فضل الله غفرانی پور
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Fazlollah Ghofranipour
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion, Health Education
دکتر غلامرضا جاهدخانیکی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Jahed Khaniki
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Ali Morowatisharifabad
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر حبیب الله اسماعیلی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دکترای آمار زیستی
Habibollah Esmaily
Professor School of Health
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر قاسم یادگارفر
دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Ghasem Yadegar Far
Associate Professor Department of Epidemiology & Biostatistics
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر هدایت حسینی
استاد پژوهشگاه ملی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمنی مواد غذایی، علوم غذایی و ایمنی مواد غذایی
Hedayat Hosseini
Professor National Nutrition &Food Technology Research Institute
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Food safety, Food Sciences and Food Safety
دکتر محمدتقی شاکری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آمار زیستی، پزشکی اجتماعی
Mohammadtaghi Shakeri
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics, Social medicine
دکتر حسین انصاری

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Hossein Ansari

Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر بیتا بیجاری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Bita Bita
Associate Professor
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر سعیده مظلوم زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Saeideh Mazloom Zadeh
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر علی نقی زاده

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دکتر فیروزه مصطفوی
استاد گروه آموزش بهداشت
دانشگاه اصفهان
Firoozeh Mostafavi
Professor Department of Health Education
University of Isfahan
Specialist: Health Education
دکتر علی اصغر نجف پور
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Ali Asghar Najafpoor
Professor School of Health
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر میترا مودی
دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Mitra Moodi
Associate Professor, Health Education and Health Promotion Department
Birjand University of Medical Sciences
دکتر طیبه زینلی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Tayebeh Zeinali
Faculty of Health
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: food hygiene
بی بی نرگس معاشری
معاون دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: بهداشت و سلامت جامعه
Bibi Narjes Moasheri
Community Health
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Community Health
دکتر اصغر محمدپوراصل
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Asghar Mohammadpoor Asl
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر مریم نخعی
استادیار دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Maryam Nakhaee
Assistant Professor Faculty of Nursing
Birjand University of Medical Sciences
دکتر نوشین پیمان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Nooshin Peyman
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر مریم صالحی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی عمومی
Maryam Salehi
Associate Professor Faculty of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر فاطمه سلمانی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Fatemeh Salmani
Faculty of Health,
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر الهه الله یاری

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Elaheh Allahyari
Faculty of Health
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
مهندس غلامرضا شریف زده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Gholamreza Sharifzadeh
Assistant Professor Faculty of Health
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر وحیده ابوالحسن نژاد

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Vahideh Abolhanannezhad
Faculty of Health
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
مهندس عباسعلی رمضانی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Abbasali Ramazani
Faculty of Health
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Epidmiology
مهندس محمدحامد حسینی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Mohammad Hamed Hosseini
Faculty of Health,
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Occupational of Health
مدیر اجرایی
دکتر انسیه نوروزی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Ensiyeh Ensiyeh

Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotio
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۰