درباره نشریه
ISSN:
2588-4212
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا میری
سردبیر:
دکتر بهنام باریک بین
مدیر اجرایی:
دکتر انسیه نوروزی
تلفن:
056-32381215
سایت اختصاصی:
jhst.bums.ac.ir
نشانی:
بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، معاونت تحقیقات، دانشکده بهداشت
تاریخ به‌روزآوری: 1399/05/29
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا میری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Reza Miri
Professor
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
سردبیر
دکتر بهنام باریک بین
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
اعضای تحریریه
Reza Tahergorabi
Assistant Professor Department of Energy and Environmental Systems, USA
Specialist: Food Science
دکتر مهدی بلالی مود
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی
Mahdi Balalimood
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
دکتر محمد ملکوتیان
استاد Environmental Health Engineering Research Center
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Malakootian
Professor, Environmental Health Engineering
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
فضل الله غفرانی پور
استاد تمام آموزش بهداشت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، پرستاری بهداشت جامعه
Fazlollah Ghofranipour
Full Professor, Health Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education and health promotion, Community health nursing
دکتر غلامرضا جاهدخانیکی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Jahed Khaniki
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
استاد Health Education & Promotion
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Ali Morowatisharifabad
Professor, Health Education & Promotion
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر حبیب الله اسماعیلی
استاد آمارزیستی دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دکترای آمار زیستی
Habibollah Esmaily
Professor, biostatistics
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر قاسم یادگارفر

Ghasem Yadegarfar

هدایت حسینی
استاد
Hedayat Hosseini

دکتر محمدتقی شاکری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آمار زیستی، پزشکی اجتماعی
Mohammadtaghi Shakeri
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics, Social medicine
دکتر حسین انصاری

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Hossein Ansari

Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر بیتا بیجاری
استاد پزشکی اجتماعی-دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Bita Bita
Professor, community medicine
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر سعیده مظلوم زاده
استاد تمام اپیدمیولوژی
مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب وعروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Saeideh Mazloomzadeh
Full Professor, Epidemiology
مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب وعروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Specialist: Epidemiology
دکتر علی نقی زاده

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دکتر فیروزه مصطفوی
استاد گروه آموزش بهداشت
دانشگاه اصفهان
Firoozeh Mostafavi
Professor Department of Health Education
University of Isfahan
Specialist: Health Education
دکتر علی اصغر نجف پور

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ali Asghar Najafpoor

Mashhad University of Medical Sciences
دکتر میترا مودی
دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Mitra Moodi
Associate Professor, Health Education and Health Promotion Department
Birjand University of Medical Sciences
دکتر طیبه زینلی
استادیار Faculty of health
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Tayebeh Zeinali
Assistant Professor, public health
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: food hygiene
بی بی نرگس معاشری
مربی گروه بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: بهداشت و سلامت جامعه
Bibi Narjes Moasheri
Instructor, Department of Public Health
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Community Health
دکتر اصغر محمدپوراصل
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Asghar Mohammadpoor Asl
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر مریم نخعی
استادیار دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Maryam Nakhaee
Assistant Professor Faculty of Nursing
Birjand University of Medical Sciences
دکتر نوشین پیمان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Nooshin Peyman
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر مریم صالحی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی عمومی
Maryam Salehi
Associate Professor Faculty of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر فاطمه سلمانی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Fatemeh Salmani
Faculty of Health,
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر الهه الله یاری

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Elaheh Allahyari
Faculty of Health
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
مهندس غلامرضا شریف زده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Gholamreza Sharifzadeh
Assistant Professor Faculty of Health
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر وحیده ابوالحسن نژاد

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Vahideh Abolhanannezhad
Faculty of Health
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
مهندس عباسعلی رمضانی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Abbasali Ramazani
Faculty of Health
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Epidmiology
مهندس محمدحامد حسینی
استادیار ارگونومی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Mohammad Hamed Hosseini
Assistant Professor, ergonomics, occupational health and safety department, health school
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Occupational of Health
مدیر اجرایی
دکتر انسیه نوروزی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Ensiyeh Ensiyeh

Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotio
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۰