درباره نشریه
ISSN:
2008-7721
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1375
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسین عمران ایران
مدیر مسئول:
دکتر بهروز بهنام
سردبیر:
دکتر علیرضا رهایی
تلفن:
021-64545537
سایت اختصاصی:
www.isceiran.org
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه ولیعصر، نبش کوچه شهید بالاور، پلاک 1471، طبقه پنجم، ، کدپستی: 1591633311
صندوق پستی:
3386-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/06

اساس: مجله ای است علمی - تخصصی درباره تمام شاخه های مهندسی عمران که به همت اعضای جامعه مهندسی عمران کشور اعم از اعضای هیئت عملی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی یا بدنی اجرایی و بر اساس سیاستهای انجمنهای عملی کشور به چاپ می رسد.

مدیر مسئول
دکتر بهروز بهنام
بهروز بهنام
استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- مدیریت ساخت
Behrouz Behnam
Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Construction Management
سردبیر
علیرضا رهایی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- سازه
Ali Reza Rahai
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Structures and earthquakes
هیات تحریریه
دکتر بهروز بهنام
بهروز بهنام
استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- مدیریت ساخت
Behrouz Behnam
Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Construction Management
علیرضا رهایی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- سازه
Ali Reza Rahai
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Structures and earthquakes
محمدحسن بازیار
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی ژئوتکنیک / زلزله
Mohammad Hassan Baziar
Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil and Environmental Engineering, Geotechnical/ Earthquke Engineering
دکتر فرزاد حاتمی
فرزاد حاتمی
استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- سازه
Farzad Hatami
Assistant Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering - Structures
دکتر حمیدرضا صبا
حمیدرضا صبا
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران- خاک و پی
Hamid Reza Saba
Assistant Professor,
Specialist: Civil Engineering - Soil and Pew
سعید صبوری
استاد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Saeed Sabuori
Professor, Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology
احمد فهیمی فر
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- ژئوتکنیک، مکانیک سنگ
Ahmad Fahimifar
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering - Geotechnics, Rock Mechanics