درباره نشریه
ISSN:
2588-5987
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
مدیر مسئول:
دکتر حسین حبیبی تبار
سردبیر:
دکتر محمود قیوم زاده
مدیر اجرایی:
محمد افشاری
تلفن:
025-37733545
دورنگار:
025-37733545
نشانی:
قم، میدان معلم، ساخنمان مرکزی فقهی ائمه اطهار علیه السلام، مرکز تخصصی ائمه اطهار علیه السلام
سایت اختصاصی:
journals.markazfeqhi.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/26
مدیر مسئول
دکتر حسین حبیبی تبار
استادیار دانشکده الهیات
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، حکمت اسلامی
Hossein Habibi Tabar
Assistant Professor
University of Qom
Specialist: Islamic Wisdom
سردبیر
دکتر محمود قیوم زاده
استاد واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق
Mahmuod Ghaumzadeh
Professor Saveh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and principles of law
اعضای تحریریه
محمد دشتی
محمد دشتی

محمدمهدی حائری پور
محمدمهدی حائری پور

آیت الله نجم الدین مروجی طبسی
آیت الله نجم الدین مروجی طبسی
استاد
Najmeddin Moraveji Tabasi
Professor
محمدجواد موحدی فاضل لنکرانی
محمدجواد موحدی فاضل لنکرانی

محمدباقر قیومی
محمدباقر قیومی

دکتر حسین حبیبی تبار
استادیار دانشکده الهیات
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، حکمت اسلامی
Hossein Habibi Tabar
Assistant Professor
University of Qom
Specialist: Islamic Wisdom
دکتر سید مهدی علیزاده موسوی

رشته تخصصی: کلام و عقاید مذاهب اسلامی؛ علوم سیاسی
Seyyed Mahdi Alizadeh Moosavi

Specialist: heology and beliefs of Islamic sects;
دکتر محمود قیوم زاده
استاد واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق
Mahmuod Ghaumzadeh
Professor Saveh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and principles of law
مدیر اجرایی
محمد افشاری
محمد افشاری