درباره نشریه
ISSN:
1015-0951
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 1364
وضعیت انتشار:
از سال 88 به سه مجله با نام های «مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر»، «مهندسی مکانیک امیرکبیر»،«Amirkabir International Journal of Modeling Identification Simulation & Control» تفکیک شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مدیر مسئول:
دکتر سید کمال الدین نیک روش
سردبیر:
دکتر مرتضی سهرابی
ویراستار فارسی:
دکتر حامد شکوری گنجوی
تاریخ به‌روزآوری: 1388/02/28
مدیر مسئول
دکتر سید کمال الدین نیک روش
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق - کنترل
Kamaleddin Nik Ravesh
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical control engineering
سردبیر
دکتر مرتضی سهرابی
استادیار
رشته تخصصی: ریاضی محض
Morteza Sohrabi
Assistant Professor
Specialist: Pure Mathematics
ویراستار فارسی
دکتر حامد شکوری گنجوی
دانشیار مهندسی صنایع و سیستم ها
دانشگاه تهران
Hamed Shakouri Ganjavi
Associate Professor, School of Industrial and Systems Engineering
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۰