درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1373
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مهندس رجبعلی طاهری
مدیر مسئول:
مهندس رجبعلی طاهری
مسئول اشتراک:
بابک محمدی
تلفن:
021-88371945
دورنگار:
021-88371945
نشانی:
تهران، شهرک غرب، بلوار شهید دادمان (پونک باختری) ، خیابان جهاد، کوچه پنجم، پلاک 3
تلفن همراه:
09121324895
صندوق پستی:
588-14665
اشتراک:
تلفن:
021-88371945
دورنگار:
021-88371945
تاریخ به‌روزآوری: 1391/12/26
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۲