درباره نشریه
eISSN:
1735-8515
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1373
صاحب امتیاز:
انجمن ریاضی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی دهقان
سردبیر:
دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی
مدیر اجرایی:
دکتر شیرین حجازیان
مسئول اشتراک:
دکتر بختیاری
تلفن:
021-88808855
021-88807775
دورنگار:
021-88808855
021-88807775
سایت اختصاصی:
www.springer.com/mathematics/journal/41980
نشانی:
تهران، خیابان استاد نجات اللهی جنوبی، نبش خیابان ورشو، پارک ورشو، ساختمان انجمن ریاضی ایران
صندوق پستی:
418-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/26

بولتن انجمن ریاضی ایران نشریه پژوهشی این انجمن است و مقالات وزین تحقیقاتی و مرورهای طراز اول را چاپ می کند این نشریه در Math Review و Zentralblatt مرور می شود و با بیش از پنجاه مجله تحقیقاتی بین المللی برنامه مبادله دارد.

مدیر مسئول
دکتر محمدعلی دهقان

رشته تخصصی: قاب های آنالیز عملکردی
Mohammad Ali Dehghan

Specialist: Functional Analysis Frames
سردبیر
دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ریاضی محض
Hamid Reza Ebrahimi Vishki
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Pure Mathematics
اعضای تحریریه
دکتر فرشید عبدالهی
استاد
دانشگاه شیراز
Farshid Abdollahi
Professor
University of Shirazu
دکتر شهرام سعیدی

دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل عملکرد غیرخطی (نظریه نقطه ثابت، نظریه ارگودیک، معادلات تکاملی)
Shahram Saeidi

University of Kurdistan
Specialist: Nonlinear Functional Analysis (Fixed Point Theory, Ergodic Theory, Evolution Equations)
دکتر مجید سلیمانی دامنه
دانشیار گروه ریاضی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ریاضیات
Majid Soleimani Damaneh
Associate Professor Majid Solemani Dameneh
University of Tehran
Specialist: Mathematics
دکتر بامدادرضا یاحقی

Bamdad Reza Yahaghi

دکتر علی آبکار
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: ریاضی محض
Ali Abkar
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Pure Mathematics
دکتر علی آرمندنژاد
استاد
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
Ali Armandnejad
Professor
Vali Asr University
دکتر اسدالله آقاجانی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: ریاضی محض
Asadollah Agha Jani
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Pure Mathematics
دکتر سعید اعظم

دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روش های ترکیبی جبری در نظریه دروغ
Saeid Azam

University of Isfahan
Specialist: Algebraic combinatorial methods in Lie theory
دکتر ایمان افتخاری

Iman Eftekhary

دکتر سید معسود امینی
استاد دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ریاضی
Seyyed Masoud Amini
Professor Faculty of Mathematical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Math
دکتر حسین حاجی ابوالحسن
استاد دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی و صنعتی
Hossein Haji Abol Hassan
Professor Faculty of Mathematical Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Applied and Industrial Mathematics
دکتر داوود خجسته سالکویه
دانشیار دانشکده ریاضیات
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Davod Khojasteh Salkuyeh
Associate Professor Faculty of Mathematical Sciences
University of Guilan
Specialist: Applied Mathematics
دکتر رحیم زارع نهندی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ریاضی و علوم کامپیوتر
Rahim Zaare Nahandi

University of Tehran
Specialist: Mathematics and Computer Science
دکتر سهراب عفتی

دانشگاه فردوسی مشهد
Sohrab Effati
Department of Applied Mathematics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Optimal Control & Optimization
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Ali Ghaffari
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر فاطمه هلن قانع استاد قاسمی
گروه آموزشی ریاضی محض
دانشگاه فردوسی مشهد
Fatemeh Helen Ghane

Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محمدرضا کوشش
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ریاضی، توپولوژی عمومی
Mohammad Reza Koushesh
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Mathematics, General Topology
دکتر حسین محبی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Hossein Mohebi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر حمید موسوی
دانشیار
دانشگاه تبریز
Hamid Mousavi
Associate Professor
University of Tabriz
دکتر تورج نیک آزاد
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Touraj Nikazad
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: applied mathematics
دکتر محمود هادی زاده یزدی
دانشکده ریاضیات
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mahmoud Hadizadeh Yazdi
Department of Mathematics
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Mathematics
مدیر اجرایی
دکتر شیرین حجازیان
گروه آموزشی ریاضی محض
دانشگاه فردوسی مشهد
Shirin Hejazian

Ferdowsi University of Mashhad
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۹۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۵۷