درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهمن 1377
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
مدیر مسئول:
دکتر مهدی نکومنش حقیقی
سردبیر:
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
مسئول اشتراک:
سیده آرزو میرقاسمی
تلفن:
021-44787060
دورنگار:
021-44787060
سایت اختصاصی:
www.ipsts.ir
نشانی:
تهران، ضلع شمالی اتوبان تهران - کرج، کیلومتر 15 خروجی شماره 15 ، شهرک فناوری پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
صندوق پستی:
458-14185
اشتراک:
پست الکترونیک:
infoipsts@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1395/03/26
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۲۸