درباره نشریه
ISSN:
2476-5007
eISSN:
2476-499X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی شاهرود
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا عرب امیری
سردبیر:
دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی
کارشناس:
مهندس پرنیان جوادی شریف
تلفن:
023-32335509
سایت اختصاصی:
jrag.shahroodut.ac.ir
نشانی:
شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، ، کدپستی: 3619995161
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/11
مدیر مسئول
دکتر علیرضا عرب امیری
دانشیار مهندسی معدن
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی معدن، ژئوفیزیک
Alireza Arab Amiri
Associate Professor, Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics Engineering
Shahrood University of Technology
Specialist: Mining Engineering, Geophysics
سردبیر
دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی
دانشیار اکتشاف، نفت و ژئوفیزیک، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: ژئوفیزیک، اکتشاف معدن
Abolghasem Kamkar Rouhani
Associate Professor, Mining, Petroleum and Geophysics
Shahrood University of Technology
Specialist: Geophysics, Mining exploration
اعضای تحریریه
Brian Evans

دکتر حجت الله رنجبر
استاد تمام مهندسی معدن
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Hojjatollah Ranjbar
Full Professor, Mining Engineering
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر نوربخش میرزایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Noor Bakhsh Mirzaei
Professor
University of Tehran
Specialist: Geophysics
دکتر بهزاد تخم چی
دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی اکتشاف معدن - نفت
Behzad Tokhemchi
Associate Professor
Shahrood University of Technology
دکتر سید وحید ابراهیم زاده اردستانی
استاد موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گرانی سنجی، ژئوفیزیک- گرانی سنجی
Seyyed Vahid Ebrahimzadeh Ardestani
Professor Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Gravity, Geophysics - Gravimetry
دکتر حمید آقاجانی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی معدن، ژئوفیزیک
Hamid Aghajani
Associate Professor
Shahrood University of Technology
Specialist: Génie Minier, Géophysique
دکتر محمدکاظم حفیظی
استاد موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک- ژئوالکتریک
Mohammad Kazem Hafizi
Professor موسسه ژئوفيزيک
University of Tehran
Specialist: Geophysics - Geoelectric
دکتر حمیدرضا سیاه کوهی
استاد موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک- لرزه شناسی
Hamid Reza Siahkoohi
Professor Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Geophysics - Seismology
دکتر علیرضا عرب امیری
دانشیار مهندسی معدن
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی معدن، ژئوفیزیک
Alireza Arab Amiri
Associate Professor, Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics Engineering
Shahrood University of Technology
Specialist: Mining Engineering, Geophysics
دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی
دانشیار اکتشاف، نفت و ژئوفیزیک، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: ژئوفیزیک، اکتشاف معدن
Abolghasem Kamkar Rouhani
Associate Professor, Mining, Petroleum and Geophysics
Shahrood University of Technology
Specialist: Geophysics, Mining exploration
دکتر سعید میرزایی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی معدن، ژئوفیزیک
Saeed Mirzaee
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Mining Engineering, Geophysics
دکتر علی مرادزاده
استاد دانشکده فنی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک اکتشافی
Ali Moradzadeh
Professor Technical College
University of Tehran
Specialist: Exploratory Geophysics
کارشناس
مهندس پرنیان جوادی شریف
دانشکده مهندسی معدن
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی معدن، اکتشاف مواد معدنی
Parnian Javadi Sharif
Faculty of Mining Engineering
Shahrood University of Technology
Specialist: Mining Engineering, Mining Exploration
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۰