درباره نشریه
ISSN:
1028-3706
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهمن 1375
صاحب امتیاز:
کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حمید چیت چیان
سردبیر:
دکتر محمودرضا حقی فام
مدیرداخلی:
اللهیار قاسمی
ویراستار فارسی:
اللهیار قاسمی
روابط عمومی:
مهندس فرزاد خوشنام
تلفن:
021-81606846
سایت اختصاصی:
www.necjournals.ir
دورنگار:
021-81606846
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، تقاطع نیایش، وزارت نیرو، کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران، نشریه انرژی ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/28

هدف اصلی از انتشار این مجله ضمن اشاعه اندیشه ها، اختراعات و خلاقیت های علمی در سطح ملی و بین المللی، فراهم نمودن وسیله ای جهت تبادل اطلاعات و نتایج پژوهشهای علمی، فنی و تخصصی میان اساتید، دانشمندان و مهندسین ایرانی و جوامع علمی و حرفه ای ملی و بین المللی و اعتلای سطح دانش نظری و عملی است. نشریه همچنین تلاش خواهد نمود که بتواند مجموعه ای مفید و مورد استفاده در اختیار پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و کارشناسان بخشهای دولتی و خصوصی در زمینه انرژی قرار دهد. این فصلنامه مقالات علمی و کاربردی در زمینه های گوناگون نظیر منابع انرژی، برنامه ریزی انرژی، فن آوری های انرژی، بهره وری انرژی، انرژی های نو، اقتصاد انرژی، ارتقاء ساختار و خصوصی سازی و محیط زیست را منتشر میسازد.

مدیر مسئول
دکتر حمید چیت چیان
دکتر حمید چیت چیان

Hamid Chitchian

سردبیر
دکتر محمودرضا حقی فام
استاد دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برق - سیستم های قدرت
Mahmood Reza Haghifam
Professor Faculty of Electrical & Computer Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Power - power systems
اعضای تحریریه
دکتر مجتبی اردستانی
دانشیار دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Mojtaba Ardestani
Associate Professor environment College
University of Tehran
Specialist: environmental engineering
دکتر سید حجت هاشمی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه بیرجند
Seyed Hojat Hashemi
Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Birjand
دکتر علی اصغر مشبکی اصفهانی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، رفتار و استراتژی
Ali Asghar Moshabaki Esafahani
Professor Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management, Behavior and strategy
سید محمد صادق زاده
سید محمد صادق زاده

دکتر حامد شکوری گنجوی
دانشیار مهندسی صنایع و سیستم ها
دانشگاه تهران
Hamed Shakouri Ganjavi
Associate Professor, School of Industrial and Systems Engineering
University of Tehran
دکتر محمدصادق قاضی زاده
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی برق، برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های قدرت
Mohammad Sadegh Ghazizadeh
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: electrical engineering, Planning and operation of power systems
دکتر عالیه کاظمی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
Alieh Kazemi
Associate Professor, Industrial Management
University of Tehran
دکتر مهدی اشجعی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک - تبدیل انرژی
Mahdi Ashjaee
Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Tehran
Specialist: Mechanics - Energy conversion
دکتر محمودرضا حقی فام
استاد دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برق - سیستم های قدرت
Mahmood Reza Haghifam
Professor Faculty of Electrical & Computer Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Power - power systems
دکتر شهرام جدید
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: برق - قدرت
Shahram Jadid
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Electricity - magnitude
دکتر داوود منظور
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Davood Manzoor
Associate Professor
Specialist: Islamic economy
ویراستار فارسی
اللهیار قاسمی
اللهیار قاسمی

Allah Yar Ghasemi

مدیرداخلی
اللهیار قاسمی
اللهیار قاسمی

Allah Yar Ghasemi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۳۰