درباره نشریه
ISSN:
1735-1871
eISSN:
2676-5861
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1364
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
مدیر مسئول:
دکتر بابک خدادوست
سردبیر:
دکتر محمد قنادی مراغه
دبیراجرایی:
دکتر سیدابوالفضل قاسمی
مسئول اشتراک:
فریبا علی اکبری
تلفن:
021-82062358
021-82062359
021-82062346
دورنگار:
021-82062358
021-82062359
021-82062346
سایت اختصاصی:
jonsat.aeoi.org.ir
نشانی:
تهران، دبیرخانه مجله علوم و فنون هسته ای، انتهای خیابان کارگر شمالی
صندوق پستی:
836-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/09
مدیر مسئول
دکتر بابک خدادوست
دانشیار
Babak Khodadoost
Associate Professor,
دبیراجرایی
دکتر سیدابوالفضل قاسمی
استادیار
Seyed Abolfazl Ghasemi
Assistant Professor,
سردبیر
دکتر محمد قنادی مراغه
استاد
Mohammad Ghanadi Maragheh
Professor,
هیات تحریریه
دکتر عبدالرضا نیلچی
استاد
Abdolreza Nilchi
Professor,
دکتر جواد کریمی ثابت
دانشیار
Javad Karimisabet
Associate Professor,
دکتر سعید علمدارمیلانی
دانشیار
Saeed Alamdar Milani
Associate Professor,
دکتر سیدجواد احمدی
استاد
Seyyed Javad Ahmadi
Professor,
دکتر محمدرضا اسکندری
استاد
Mohammad reza Eskandari
Professor,
دکتر علی بهرامی سامانی
Aliز Bahrami Samani
دکتر سیدمهدی حسینی پویا
Seyyed Mehdi Hoseini Pouya
دکتر علیرضا خانچی
استاد
Ali Reza Khanchi
Professor,
دکتر رسول خدابخش
استاد
Rasoul Khodabakhsh
Professor,
دکتر غلامرضا رئیسعلی
استاد
Gholam Reza Raisali
Professor,
دکتر صمد سبحانیان
استاد
Samad Sobhanian
Professor,
دکتر اصغر صدیق زاده
رشته تخصصی: آلودگی هوا- منابع ساکن
Asghar Sedighzade
Specialist: air pollution- steady sources
دکتر رسول صدیقی
استاد
Rasoul Sadighi
Professor,
دکتر حسین فقیهیان
استاد واحد شهرضا دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی تحلیلی، کاتالیست های پشتیبانی شده، فوتوکاتالیست های هتروژنیکی و نانوکاتالیزورها
Hossein Faghihian
Professor, Shahreza Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Analytical Chemistry, Supported Catalysts, Heterogeneous Photocatalysts and Nanocatalysts
دکتر محمدرضا کاردان
دانشیار سازمان انرژی اتمی ایران
Mohammad Reza Kardan
Assistant Professor, Atomic Energy Organization of Iran,
دکتر حسین کاظمی نژاد
استاد
Hosein Kazeminejad
Professor,
دکتر امیدرضا کاکویی
استاد
Omid Reza Kakuee
Professor,
دکتر مجید مجتهدزاده
Majid Mojtahedzade Larijani
دکتر محمدجعفر ملکوتی
دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Jafar Mlakuti
Tarbiat Modares University
دکتر محمد یزدی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئوشیمی معدنی و زیست محیطی
Mohammad Yazdi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Mineral and environmental geochemistry
ویراستارفارسی
دکتر سعید علمدارمیلانی
دانشیار
Saeed Alamdar Milani
Associate Professor,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۳