درباره نشریه
ISSN:
1735-1871
eISSN:
2676-5861
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1364
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
مدیر مسئول:
دکتر میثم تراب مستعدی
سردبیر:
دکتر محمد قنادی مراغه
دبیراجرایی:
دکتر سید ابوالفضل قاسمی
ویراستار فارسی:
دکتر سعید علمدارمیلانی
مسئول اشتراک:
فریبا علی اکبری
تلفن:
021-82062358
021-82062359
021-82062346
دورنگار:
021-82062358
021-82062359
021-82062346
سایت اختصاصی:
jonsat.nstri.ir
نشانی:
تهران، دبیرخانه مجله علوم و فنون هسته ای، انتهای خیابان کارگر شمالی
صندوق پستی:
836-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/25
مدیر مسئول
دکتر میثم تراب مستعدی
دکتر میثم تراب مستعدی

سردبیر
دکتر محمد قنادی مراغه
استاد
Mohammad Ghanadi Maragheh
Professor
اعضای تحریریه
دکتر عبدالرضا نیلچی
استاد
Abdolreza Nilchi
Professor
دکتر جواد کریمی ثابت
دانشیار
Javad Karimisabet
Associate Professor
دکتر سعید علمدارمیلانی
دانشیار
Saeed Alamdar Milani
Associate Professor
دکتر سید جواد احمدی
استاد
Seyyed Javad Ahmadi
Professor
دکتر محمدرضا اسکندری
استاد
Mohammad Reza Eskandari
Professor
دکتر علی بهرامی سامانی
دانشیار پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
Ali Bahrami Samani
Associate Professor, Nuclear Fuel Cycle Research School
دکتر سید مهدی حسینی پویا

Seyyed Mehdi Hoseini Pouya

دکتر علیرضا خانچی
استاد
Ali Reza Khanchi
Professor
دکتر رسول خدابخش
استاد
Rasoul Khodabakhsh
Professor
دکتر غلامرضا رئیسعلی
استاد
Gholam Reza Raisali
Professor
دکتر صمد سبحانیان
استاد
Samad Sobhanian
Professor
دکتر اصغر صدیق زاده

رشته تخصصی: آلودگی هوا- منابع ساکن
Asghar Sedighzade

Specialist: air pollution- steady sources
دکتر رسول صدیقی
استاد
Rasoul Sadighi
Professor
دکتر حسین فقیهیان
استاد واحد شهرضا
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی تحلیلی، کاتالیست های پشتیبانی شده، فوتوکاتالیست های هتروژنیکی و نانوکاتالیزورها
Hossein Faghihian
Professor Shahreza Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Analytical Chemistry, Supported Catalysts, Heterogeneous Photocatalysts and Nanocatalysts
دکتر محمدرضا کاردان
دانشیار سازمان انرژی اتمی ایران
Mohammad Reza Kardan
Assistant Professor Atomic Energy Organization of Iran
دکتر حسین کاظمی نژاد
استاد
Hosein Kazeminejad
Professor
دکتر امیدرضا کاکویی
استاد
Omid Reza Kakuee
Professor
دکتر مجید مجتهدزاده

Majid Mojtahedzade Larijani

دکتر محمدجعفر ملکوتی

دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Jafar Mlakuti

Tarbiat Modares University
دکتر محمد یزدی
استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئوشیمی معدنی و زیست محیطی
Mohammad Yazdi
Professor, Geology
Shahid Beheshti University
Specialist: Mineral and environmental geochemistry
ویراستار فارسی
دکتر سعید علمدارمیلانی
دانشیار
Saeed Alamdar Milani
Associate Professor
دبیراجرایی
دکتر سید ابوالفضل قاسمی
استادیار
Seyed Abolfazl Ghasemi
Assistant Professor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۹۵۴