درباره نشریه
ISSN:
1562-5532
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
آذر ماه 77
صاحب امتیاز:
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
مدیر مسئول:
دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد
سردبیر:
دکتر منصور غیاث الدین
ویراستار فارسی:
مهندس هدی سادات حسینی
صفحه آرا:
رقیه رضایی مقدم آستانه
کارشناس:
مریم اسماعیلی علیشاه
کارشناس:
فاطمه دیبا
کارشناس:
ماریا قهرمانی
تلفن:
021-44861681-2 ، داخلی: 5402،5406
سایت اختصاصی:
he.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، کتابخانه و مرکز اسناد دکتر حبیبی، طبقه چهارم
صندوق پستی:
7451-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/29
مدیر مسئول
دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Majid Abasspour Tehranifard
Professor School of Mechanics
Sharif University of Technology
Specialist: environmental engineering
سردبیر
دکتر منصور غیاث الدین
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Mansoor Ghiyasedin
Professor
University of Tehran
Specialist: environmental engineering
اعضای تحریریه
دکتر نعمت الله خراسانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: منابع طبیعی- آلودگی، تنوع زیستی و منابع طبیعی
Nematollah Khorasani
Professor Department of natural resources
University of Tehran
Specialist: Biodiversity and Natural Resources
دکتر سید محمود شریعت
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: بهداشت، ایمنی و محیط زیست
Seyyed Mahmood Shariat
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Health, Safety and Environment
دکتر قاسمعلی عمرانی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: محیط زیست - مواد زائد جامد
Ghasem Ali Omrani
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environment - solid waste
پروین نصیری
استاد
رشته تخصصی: فیزیک، بهداشت حرفه ای، HSE
Parvin Nassiri

دکتر حسنعلی لقایی
دانشیار
رشته تخصصی: معماری
Hassan Ali Laghai
Associate Professor
Specialist: معماري
دکتر رضا مرندی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Reza Marandi
Associate Professor
Specialist: مهندسي محيط زيست
دکتر رضا مکنون
استاد دانشکده عمران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی منابع آب، مهندسی محیط زیست، عمران -آب
Reza Maknoon
Professor Faculty of Civil Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Water Resources Management, Water Resources Engineering, environmental engineering, Civil -Water
دکتر سید مسعود منوری
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Seyyed Masoud Monavvari
Assistant Professor
Specialist: environmental engineering
ویراستار فارسی
مهندس هدی سادات حسینی

رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Hoda Sadat Hoseini

Specialist: environmental engineering
کارشناس
مریم اسماعیلی علیشاه

Maryam Esmaeeli Alishah

فاطمه دیبا
فاطمه دیبا

ماریا قهرمانی

رشته تخصصی: فناوری اطلاعات
Marya Ghahremani

Specialist: Information Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۶۰۳