درباره نشریه
ISSN:
1562-5532
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
آذر ماه 77
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد
سردبیر:
دکتر منصور غیاث الدین
مدیر اجرایی:
مریم اسماعیلی علیشاه
مدیر اجرایی:
ماریا قهرمانی
صفحه آرا:
رقیه رضایی مقدم آستانه
کارشناس:
مریم اسماعیلی علیشاه
کارشناس:
ماریا قهرمانی
تلفن:
021-44861681-2 ، داخلی: 5402،5406
سایت اختصاصی:
he.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، کتابخانه و مرکز اسناد دکتر حبیبی، طبقه چهارم
صندوق پستی:
7451-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/01
مدیر مسئول
دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد
استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Majid Abass Pour Tehrani Fard
Professor, School of Mechanics, Sharif University of Technology
Specialist: environmental engineering
کارشناس
مریم اسماعیلی علیشاه
Maryam Esmaeeli Alishah
ماریا قهرمانی
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات
Marya Ghahremani
Specialist: Information Technology
سردبیر
دکتر منصور غیاث الدین
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Mansoor Ghiyasedin
Professor, University of Tehran
Specialist: environmental engineering
هیات تحریریه
دکتر نعمت الله خراسانی
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: منابع طبیعی- آلودگی، تنوع زیستی و منابع طبیعی
Nematollah Khorasani
Professor, Department of natural resources, University of Tehran
Specialist: Biodiversity and Natural Resources
دکتر سیدمحمود شریعت
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بهداشت، ایمنی و محیط زیست
Seyyed Mahmood Shariat
Professor, science and research Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Health, Safety and Environment
دکتر قاسمعلی عمرانی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: محیط زیست - مواد زائد جامد
Ghasem Ali Omrani
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environment - solid waste
دکتر پروین نصیری
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، بهداشت، ایمنی و محیط زیست
Parvin Nassiri
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: environmental engineering, Health, Safety and Environment
دکتر حسنعلی لقایی
دانشیار
رشته تخصصی: معماری
Hassan Ali Laghai
Associate Professor,
Specialist: معماري
دکتر رضا مرندی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Reza Marandi
Associate Professor,
Specialist: مهندسي محيط زيست
دکتر رضا مکنون
استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی منابع آب، مهندسی محیط زیست، عمران -آب
Reza Maknoon
Professor, Faculty of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Water Resources Management, Water Resources Engineering, environmental engineering, Civil -Water
دکتر سیدمسعود منوری
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Seyyed Masoud Monavvari
Assistant Professor,
Specialist: environmental engineering
ویراستارفارسی
مهندس هدی سادات حسینی
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Hoda Sadat Hoseini
Specialist: environmental engineering
صفحه آرا
رقیه رضایی مقدم آستانه
Rogheye Rezaeei Moghadam Astane
مدیر اجرایی
مریم اسماعیلی علیشاه
Maryam Esmaeeli Alishah
ماریا قهرمانی
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات
Marya Ghahremani
Specialist: Information Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۱