درباره نشریه
ISSN:
1735-8582
eISSN:
1735-8604
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
انجمن نفرولوژی ایران
مدیر مسئول:
دکتر عزت الله عبدی
سردبیر:
دکتر محسن نفر
مدیر اجرایی:
دکتر فرهت فرخی
تلفن:
021-66912653
دورنگار:
021-66912653
سایت اختصاصی:
www.ijkd.org
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، خیابان شهید طوسی، شماره 77، واحد 12، ، کدپستی: 1419783311
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/01
مدیر مسئول
دکتر عزت الله عبدی
دکتر عزت الله عبدی
بخش جراحی پیوند
Ezzatollah Abdi
Department of Transplantation Surgery
سردبیر
دکتر محسن نفر
استاد داخلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohsen Nafar
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر بهرنگ علی پور

Behrang Alipour

دکتر حسن ارگانی
بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Hassan Argani
Division of Nephrology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر بهار باستانی
دکتر بهار باستانی
استاد
رشته تخصصی: عصب شناسی، داخلی نفرولوژی
Bahar Bastani
Professor
Specialist: Neurology, Internal Medicine/Nephrology Division
دکتر بهروز برومند
دکتر بهروز برومند

دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: نفرولوژی
Behrooz Broumand

Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر میترا مهدوی مزده
بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های کلیه (بالغین)
Mitra Mahdavi Mazdeh
Division of Nephrology
Tehran University of Medical Sciences
Joel Kopple
Joel Kopple

دکتر احمد موراکی
دکتر احمد موراکی
بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Ahmad Mouraki
Division of Nephrology
Iran University of Medical Sciences
دکتر مصطفی شریفیان
دکتر مصطفی شریفیان
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نفرولوژی کودکان
Mostafa Sharifian
Professor Division of Nephrology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
دکتر شهرزاد شهیدی
دکتر شهرزاد شهیدی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Shahrzad Shahidi
Associate Professor School of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حشمت الله شهبازیان
دکتر حشمت الله شهبازیان
بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Heshmatollah Shahbazian
Division of Nephrology
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Robert Schrier
Robert Schrier

دکتر بهزاد عین اللهی
دکتر بهزاد عین اللهی
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: نفرولوژی
Behzad Einollahi
Professor Division of Nephrology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر جمشید روزبه شاهرود
استاد مرکز پیوند اعضا شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: نفرولوژی
Jamshid Rozbeh Shahrood
Professor Shiraz Organ Transplantation Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
Eberhart Ritz
Eberhart Ritz

دکتر اصغر رستگار
استاد
Asghar Rastegar
Professor , Yale University of Medical Sciences, Yale, USA
Specialist: Medicine
دکتر خسرو رهبر
دکتر خسرو رهبر
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نفرو ایمونولوژی
Khosrow Rahbar
Professor Division of Nephrology,
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nephro- immunology
دکتر حسن اتوکش
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Hassan Otoukesh
Professor Division of Nephrology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر علی نوبخت حقیقی
دکتر علی نوبخت حقیقی
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نفرولوژی
Ali Nobakht Haghighi
Professor Division of Nephrology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر ایرج نجفی
دکتر ایرج نجفی
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iraj Najafi
Professor Division of Nephrology
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مسیح نقیبی
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی
Masih Naghibi
Professor Division of Nephrology
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Internal Diseases
Francesco Locatelli
Francesco Locatelli

Nathan Levin
Nathan Levin

دکتر محبوب لسان پزشکی
دکتر محبوب لسان پزشکی
بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: نفرولوژی
Mahboob Lessan Pezeshki
Division of Nephrology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
Norbert Lameire
Norbert Lameire

دکتر مسعود خسروی
دکتر مسعود خسروی
بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Masoud Khosravi
Division of Nephrology
Gilan University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا خاتمی
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های کلیه (بالغین)
Mohammad Reza Khatami
Professor Division of Nephrology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Kidney Diseases (Adults)
دکتر پرویز خواجه دهی
دکتر پرویز خواجه دهی
بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Parviz Khaje Dhehi
Division of Nephrology
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر کامیار کلانترزاده
دکتر کامیار کلانترزاده

Kamyar Kalantar Zadeh

دکتر احد قدس
دکتر احد قدس
بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Ahad Ghods
Division of Nephrology
Iran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا گنجی
دکتر محمدرضا گنجی
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب داخلی
Mohammad Reza Ganji
Professor Division of Nephrology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine
دکتر خدیجه مخدومی
دانشیار گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: نفرولوژی
Khadijeh Makhdoomi
Associate Professor Department of Internal Medicine
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
مدیر اجرایی
دکتر فرهت فرخی
دکتر فرهت فرخی

Farhat Farrokhi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۱۶