درباره نشریه
ISSN:
1024-8153
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1372
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)
مدیر مسئول:
دکتر بابک سهرابی
سردبیر:
دکتر رضا راعی
مدیرداخلی:
دکتر علیرضا نوروزی
سایت اختصاصی:
jfr.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان جلال آل احمد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان الغدیر
صندوق پستی:
6311-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/08
مدیر مسئول
دکتر بابک سهرابی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات، علوم مدیریت
Babak Sohrabi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: IT management, Management Science
سردبیر
دکتر رضا راعی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Reza Raei
Professor
University of Tehran
Specialist: مديريت مالي
اعضای تحریریه
دکتر احمد جعفری صمیمی
هیات علمی و سردبیر پژوهشنامه اقتصاد کلان
رشته تخصصی: اقتصاد
Ahmad Jafari Samimi

Specialist: Economics
دکتر محمد نمازی
استاد دانشکده اقتصاد و حسابداری
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammd Namazi
Professor Faculty of Economics Management and Social Sciences
University of Shirazu
Specialist: Accounting, Cost and Managerial Accounting, Research Methods, Capital Market Research
دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Gholam Reza EslamiBidgoli
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Financial Management
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
دانشیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Esmail Fadaeenejad
Associate Professor Department of Financial Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Financial Management
دکتر رضا تهرانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
Reza Tehrani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Financial Management, Financial management and investment
دکتر ابوالحسن جلیلوند

رشته تخصصی: تحقیقات مالی
Abolhasan Jalilvand
Loyola University Chicago
Specialist: Financial Research
دکتر علی ثقفی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Saghafi
Professor Faculty of Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Accountant and control account manager
دکتر علی جهانخانی
استاد دانشکده حسابداری و مدیریت
دانشگاه شهید بهشتی
Ali Jahankhani
Professor School of Accounting and Management
Shahid Beheshti University
دکتر رضا راعی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Reza Raei
Professor
University of Tehran
Specialist: مديريت مالي
دکتر اسفندیار سعادت
دستیار پروفسو دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
Esfandiar Saadat
Professor Assistant Faculty Of Management
University of Tehran
دکتر وحید محمودی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد-گرایش مالیه عمومی و توسعه اقتصادی
Vahid Mahmoudi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Economics, Economic Development, Finance
ویراستار انگلیسی
محمد گرد
دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
Mohammad Gord
Faculty of Management
University of Tehran
مدیرداخلی
دکتر علیرضا نوروزی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Ali Reza Noruzi
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Information Science and Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۰