درباره نشریه
ISSN:
1024-8153
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1372
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)
مدیر مسئول:
دکتر طاهر روشندل اربطانی
سردبیر:
دکتر رضا راعی
دبیر تحریریه:
دکتر رضا عیوض لو
ویراستار انگلیسی:
هانیه سادات جعفریه
سایت اختصاصی:
jfr.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان جلال آل احمد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان الغدیر
صندوق پستی:
6311-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/13
مدیر مسئول
دکتر طاهر روشندل اربطانی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت رسانه
Taher Roshandel Arbatani
Professor Faculty of management
University of Tehran
Specialist: Media management
سردبیر
دکتر رضا راعی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Reza Raei
Professor
University of Tehran
Specialist: مديريت مالي
دبیر تحریریه
دکتر رضا عیوض لو

رشته تخصصی: مدیریت مالی
Reza Eyvazloo

Specialist: Finance
اعضای تحریریه
مجید صامتی
nhkadhv
رشته تخصصی: اقتصادبخش عمومی، اقتصادسنجی
Majid Sameti

Specialist: Public Sector Economics & Economertics
دکتر احمد جعفری صمیمی
استاد اقتصاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اقتصاد
Ahmad Jafari Samimi
Professor, Economics
University of Mazandaran
Specialist: Economics
دکتر محمد نمازی
استاد تمام حسابداری
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammd Namazi
Full Professor, Accounting
University of Shirazu
Specialist: Accounting, Cost and Managerial Accounting, Research Methods, Capital Market Research
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
دانشیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Esmail Fadaeenejad
Associate Professor Department of Financial Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Financial Management
دکتر رضا تهرانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
Reza Tehrani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Financial Management, Financial management and investment
دکتر ابوالحسن جلیلوند

رشته تخصصی: تحقیقات مالی
Abolhasan Jalilvand
Loyola University Chicago
Specialist: Financial Research
دکتر علی ثقفی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Saghafi
Professor Faculty of Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Accountant and control account manager
دکتر وحید محمودی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد-گرایش مالیه عمومی و توسعه اقتصادی
Vahid Mahmoudi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Economics, Economic Development, Finance
ویراستار انگلیسی
هانیه سادات جعفریه

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۷