درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
بهمن 1370
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
مسعود فیاضی
سردبیر:
حسین نامی ساعی
مدیرداخلی:
پری حاجی خانی
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
تلفن:
021-88831161-9 ، داخلی: 375
دورنگار:
021-88490316 ، داخلی: 375
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 267، دفتر انتشارات کمک آموزشی
سامانه پیام کوتاه:
3000899512
صندوق پستی:
6586-15875
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88867308
اشتراک:
تلفن:
021-88831161-9 ، داخلی: 375
دورنگار:
021-88831161-9 ، داخلی: 375
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۸۵