درباره نشریه
ISSN:
1735-2681
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
مهر و آبان 1376
صاحب امتیاز:
موسسه معارف اسلامی امام رضا
مدیر مسئول:
محمد عبداللهیان
سردبیر:
زکیه عبداللهیان
مدیرداخلی:
طاهره رجبی
تلفن:
025-37740559
025-37742010
دورنگار:
025-37739747
سایت اختصاصی:
www.maaref.ir
نشانی:
قم، بلوار شهید محمد منتظری، کوچه 8، پلاک 12، ، کدپستی: 3713743788
سامانه پیام کوتاه:
10003688
صندوق پستی:
167-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1400/07/03
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۸۰