درباره نشریه
ISSN:
4573-2588
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1396
صاحب امتیاز:
مهندس محمد شاه محمدی
مدیر مسئول:
مهندس محمد شاه محمدی
مدیرداخلی:
مهندس پروانه کیانی
تلفن:
013-33424261
دورنگار:
013-33424261
سایت اختصاصی:
www.majournal.ir
نشانی:
رشت، کمربندی شهید بهشتی، خیابان شهید نظری، کوچه دهم، پلاک 1/305، ، کدپستی: 4145985715
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/02
صاحب امتیاز
مهندس محمد شاه محمدی
محمد شاه محمدی
مدیر مسئول
مهندس محمد شاه محمدی
محمد شاه محمدی
هیات تحریریه
دکتر سروش آوخ
سروش آوخ
دکتر محمدرضا خسروی
محمدرضا خسروی
دکتر مهدی میرزاد زارع
مهدی میرزاد زارع
دکتر روح الله حسینی
روح الله حسینی
دکتر اکتای یمرعلی
اکتای یمرعلی
دکتر شهاب بهرامی
شهاب بهرامی
دکتر علیرضا زارع زیدی
علیرضا زارع زیدی
مدیرداخلی
مهندس پروانه کیانی
پروانه کیانی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۲