درباره نشریه
ISSN:
4573-2588
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1396
صاحب امتیاز:
مهندس محمد شاه محمدی
مدیر مسئول:
مهندس محمد شاه محمدی
سردبیر:
دکتر علیرضا زارع زیدی
مدیرداخلی:
مهندس پروانه کیانی
تلفن:
013-33424261
دورنگار:
013-33424261
سایت اختصاصی:
www.majournal.ir
نشانی:
رشت، کمربندی شهید بهشتی، خیابان شهید نظری، کوچه دهم، پلاک 1/305، ، کدپستی: 4145985715
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/01
صاحب امتیاز
مهندس محمد شاه محمدی
مهندس محمد شاه محمدی

مدیر مسئول
مهندس محمد شاه محمدی
مهندس محمد شاه محمدی

سردبیر
دکتر علیرضا زارع زیدی
مشاور مدیریت در حوزه تحول سازمانی ، مدرس علوم مدیریت و ارزیاب سیستم های مدیریتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Alireza Zarezeidi
Assistant professor
Qaemshahr Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر آرمان بهاری
استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Arman Bahari
Assistant professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Industrial Engineering
رویا افراسیابی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
امیر اخوان فر

دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت
دکتر سروش آوخ
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
دکتر محمدرضا خسروی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
دکتر مهدی میرزاد زارع
دکتر مهدی میرزاد زارع

دکتر روح الله حسینی
دکتر روح الله حسینی

دکتر اکتای یمرعلی

دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حسابداری
دکتر شهاب بهرامی
استادیار واحد کرمانشاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
Shahab Bahrami
Assistant Professor
Kermanshah Branch, Islamic Azad University
دکتر علیرضا زارع زیدی
مشاور مدیریت در حوزه تحول سازمانی ، مدرس علوم مدیریت و ارزیاب سیستم های مدیریتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Alireza Zarezeidi
Assistant professor
Qaemshahr Branch, Islamic Azad University
مدیرداخلی
مهندس پروانه کیانی
مهندس پروانه کیانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۵