درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علم و فرهنگ (انجمن علمی گردشگری ایران)
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
سردبیر:
دکتر محمدرضا رضوانی
تلفن:
021-44252042 ، داخلی: 585
سایت اختصاصی:
www.itsairanj.ir
نشانی:
تهران، بلوار اشرفی اصفهانی (جنوب به شمال) ، نرسیده به پل همت (رو به روی مرکز تجاری تیراژه) ، خیابان شهید عربشاهی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده علوم گردشگری طبقه سوم، دبیرخانه انجمن علمی گردشگری ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/01
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری، توریسم
Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: tourism economy, tourism
سردبیر
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد گروه جغرافیای انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor, Human Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
اعضای تحریریه
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Abdolreza Roknodin Eftekari
Professor, Geography and Rural Planning, Faculty of Geography
Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر سید سعید هاشمی
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Seyed Saeed Hashemi
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر منوچهر جهانیان
استادیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: جغرافیای گردشگری
Manouchehr Jahanian
Assistant Professor
University of Science and Culture
Specialist: Tourism Geography
دکتر مهدی کروبی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات، مدیریت
Mehdi Karoubi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: communication, Management
حمید ضرغام بروجنی
دانشیار مدیریت جهانگردی- دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت، پژوهش عملیاتی، برنامه ریزی توسعه جهانگردی
Hamid Zargham
Associate Professor, Tourism Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Tourism Development Planning
دکتر محمود ضیائی
استاد تمام مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جغرافیای شهری و برنامه ریزی گردشگری
Mahmood Ziaee
Full Professor, Tourism Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Urban Geography and Tourism Planning
دکتر محمدهادی همایون
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات در گردشگری
Mohammad Hadi Homayoun
Professor Faculty of Islamic Education and Culture and Communication
Specialist: Tourism Communications and Culture
دکتر مژگان عظیمی هاشمی
دانشیار پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mozhgan Azimi Hashemi
Associate Professor of Tourism Research Institute
Specialist: Sociology
دکتر سید علی بدری
دانشیار گروه جغرافیای انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی و مدیریت پایدار روستایی، مدیریت بحران
Seyed Ali Badri
Associate Professor, Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Sustainable Rural Planning & Management, Disaster Management
دکتر علی زنگی آبادی
دانشیار دانشگاه اصفهان
Ali Zangibadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۴