درباره نشریه
ISSN:
2588-2562
eISSN:
2588-2570
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1375
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مدیر مسئول:
دکتر یحیی پاسدار
سردبیر:
دکتر علیرضا جانبخش
مدیر اجرایی:
دکتر هیوا محمدی
تلفن:
083-38393157
083-38393156
سایت اختصاصی:
www.jkums.com
نشانی:
کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه همکف
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/05
مدیر مسئول
دکتر یحیی پاسدار
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: تغذیه
Yahya Pasdar
Associate Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
سردبیر
دکتر علیرضا جانبخش
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Ali Reza Janbakhsh
Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا صبحیه
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: جراحی عروق
Mohammad Reza Sobhiyeh
Assistant Professor School of Medicine
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
دکتر پگاه صیدی
دکتر پگاه صیدی

رشته تخصصی: روانشناسی
Pegah Seidi
Department of Psychology, College of Education, University of Garmian, Kurdistan Region Iraq
Specialist: Psychology
Serge Brand
Serge Brand
University of Basel, Psychiatric Clinics UPK, Center for Affective, Stress and Sleep Disorders, Switzerland
دکتر سید حمید هاشمی
استاد گروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: متخصص بیماریهای عفونی
Seyed Hamid Hashemi
Professor Infectious Diseases Group
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: infectious disease specialist
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر لطیف گچکار
استاد بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Latif Gachkar
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر محمدرضا حسنجانی روشن
استاد گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Mohammad Reza Hasanjani Roshan
Professor Infectious and tropical diseases
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر محمدرضا حیات بخش
دانشیار
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست اجتماعی
Mohammad Reza Hayatbakhsh
Associate Professor
Specialist: Social Epidemiologist
دکتر میترا همتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: اطفال
Mitra Hemmati
Associate Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر رستم جلالی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: پرستاری
Rostam Jalali
Associate Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر حبیب الله خزایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: روانشناس، متخصص اعصاب و روان
Habibollah Khazaee
Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Psycholog, Psychiatrist
ژاله کوه بومی
ژاله کوه بومی

دکتر شهره ملک خسروی
دکتر شهره ملک خسروی

دکتر فرید نجفی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Farid Najafi
Professor School of Public Health
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر مسعود ناصری پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Masood Naseripour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر فریدون نوحی بزنجانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: قلب و عروق
Feridoun Noohi Bezanjani
Professor Echocardiography Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر علی پورمتعبد
استاد گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Ali Pourmotabbed
Professor Department of physiology
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر طیبه پورمتعبد
دکتر طیبه پورمتعبد
استاد
رشته تخصصی: بیوشیمی
Tayebeh Pourmotabbed
Professor Department of Molecular Sciences, University of Tennessee Health Science Center, Memphis, TN, USA
Specialist: Biochemistry
دکتر زهره رحیمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Zohreh Rahimi
Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر منصور رضایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mansour Rezaei
Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
ویراستارفارسی
دکتر هیوا محمدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Hiwa Mohammadi
Assistant Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
دکتر یحیی پاسدار
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: تغذیه
Yahya Pasdar
Associate Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
ویراستار انگلیسی
دکتر هیوا محمدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Hiwa Mohammadi
Assistant Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
دکتر یحیی پاسدار
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: تغذیه
Yahya Pasdar
Associate Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
مدیر اجرایی
دکتر هیوا محمدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Hiwa Mohammadi
Assistant Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۱
تعداد عناوین درج شده:
۹۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۹۱۱