درباره نشریه
ISSN:
0021-082x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1376
صاحب امتیاز:
انجمن متخصصین بیماری های پوست ایران
مدیر مسئول:
دکتر یحیی دولتی
سردبیر:
دکتر فرهاد هنجنی
مدیر اجرایی:
Zohreh Mahfooz
تلفن:
021-88202914-15
دورنگار:
021-88202914-15
سایت اختصاصی:
www.iranjd.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان گاندی شمالی، کوچه شریفی، پلاک 14، واحد 1
صندوق پستی:
6157-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1399/09/02

این نشریه ارگان رسمی انجمن متخصص پوست و آمیزشی ایران بوده و هدف آن چاپ مقالات علمی در مورد بیماریهای پوست جهت ارتقای سطح علمی متخصصین پوست در سطح کشور و ارائه آخرین اخبار صنفی به آنان می باشد.

مدیر مسئول
دکتر یحیی دولتی
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیق و آموزش در بیماری های پوستی و جذام
Yahya Dolati

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Research & Training in Skin Diseases & Leprosy
سردبیر
دکتر فرهاد هنجنی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پوست
Farhad Hanjani
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Dermatolgy
اعضای تحریریه
دکتر حبیب انصارین
دکتر حبیب انصارین

Habib Ansarin

دکتر علی اصیلیان
دکتر علی اصیلیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیماریهای پوست
Ali Asilian
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Skin diseases
Celalettin R. Celebi
Celalettin R. Celebi

دکتر شیدا شمس دواچی
دکتر شیدا شمس دواچی
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Sheyda Chams Davachi
Professor Dermatolgy
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مریم دانش پژوه
دکتر مریم دانش پژوه
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Maryam Daneshpazhooh
Associate Professor Dermatolgy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
Hee Chul Eun
Hee Chul Eun

دکتر محمود فرشچیان
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Mahmood Farshchian
Professor Dermatolgy
Hamedan University of Medical Sciences
دکتر علیرضا فیروز
استاد Center for Research & Training in Skin Diseases & Leprosy
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پوست
Alireza Firooz
Professor, CRTSDL
Tehran University of Medical Sciences
Christoph C. Geilen
Christoph C. Geilen

دکتر عزیز قهاری
دکتر عزیز قهاری
استاد
رشته تخصصی: زیست شناسی زخم
Ghahary
Professor
Specialist: Biology of Wound Healing
دکتر رضا قهستانی
دکتر رضا قهستانی

Reza Ghohestani

دکتر فرهاد هنجنی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پوست
Farhad Hanjani
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Dermatolgy
Hemangi Jerajani
Hemangi Jerajani

دکتر کامبیز کامیاب
دکتر کامبیز کامیاب
دانشیار درماتوپاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Kambiz Kamyab
Assistant Professor Dermatopathology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر علیرضا خاتمی
استادیار پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Alireza Khatami
Assistant Professor Dermatolgy
Tehran University of Medical Sciences
دکتر دیوید مهرگان
دکتر دیوید مهرگان

David A. Mehregan

دکتر علی خامسی پور
استاد ایمنی شناسی و میکروب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Ali Khamesipour
Professor Immunology and Microbiology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
دکتر فرهاد ملک زاد
دکتر فرهاد ملک زاد

Farhad Malekzad

دکتر پروین منصوری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Parvin Mansouri
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدجواد ناظمی
دکتر محمدجواد ناظمی

Mohammad Javad Nazemi

دکتر سهیلا نصیری
دکتر سهیلا نصیری

Soheila Nassiri

دکتر منصور نصیری کاشانی
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های پوست
Mansour Nassiri Kashani
Professor Dermatolgy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dermatolgy
Koushik Lahiri
Koushik Lahiri

دکتر محمدعلی نیلفروش زاده
دکتر محمدعلی نیلفروش زاده
دانشیار پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Ali Nilforoushzadeh
Associate Professor Dermatolgy
Tehran University of Medical Sciences
Constantin E. Orfanos
Constantin E. Orfanos

دکتر رضا رباطی
دکتر رضا رباطی

Terrence Ryan
Terrence Ryan

دکتر محمد شهیدی دادرس
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پوست
Mohammad Shahidi Dadras
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Skin
دکتر بهرام سینا
دکتر بهرام سینا
استاد پوست
Bahram Sina
Professor Dermatolgy
Robert A. Schwartz
Robert A. Schwartz

دکتر حسین طباطبایی
دکتر حسین طباطبایی

Hossein Tabatabaei

Agneta Troilius
Agneta Troilius

دکتر مهین ولی خانی
دکتر مهین ولی خانی

Mahin Valikhani

Shyam Verma
Shyam Verma

Luitgard G. Wiest
Luitgard G. Wiest

دکتر رضا یعقوبی
دکتر رضا یعقوبی
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Reza Yaghoobi
Professor Dermatolgy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
Zohreh Mahfooz
Zohreh Mahfooz

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۰۱