درباره نشریه
ISSN:
0006-2774
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
دی 1342
صاحب امتیاز:
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
مدیر مسئول:
دکتر جعفر ارشاد
سردبیر:
دکتر ضیاءالدین بنی هاشمی
ویراستار فارسی:
آتوسا سعادتی
ویراستار فارسی:
غلامرضا زارعی
تلفن:
021-22174060
دورنگار:
021-22174060
سایت اختصاصی:
www.ijpp.ir
نشانی:
تهران، انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
صندوق پستی:
1454-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/06
مدیر مسئول
دکتر جعفر ارشاد
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Jafar Ershad
Professor National Institute of Plant Protection
Specialist: Mycology
سردبیر
دکتر ضیاءالدین بنی هاشمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی و بیماریهای گیاهی خاکزاد
Ziaeddin Banihashemi
Professor Faculty of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Plant pathology and plant diseases
اعضای تحریریه
دکتر حبیب الله حمزه زرقانی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت و اپیدمیولوژی بیماریهای گیاهی، بیماریشناسی گیاهی
Habiballah Hamzehzarghani
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Management and Epidemiology of Plant Diseases, Plant Pathology
دکتر علی اکبر حسینی پور
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: گیاهپزشکی، پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی
Ali Akbar Hosseini Pour
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Plant pathogens prokaryotes
دکتر مهدی ارزنلو
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: قارچ شناسی-فیلوژنی و تاکسونومی
Mahdi Arzan Lou
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Phylogeny and Taxonomy
علیرضا افشاری فر
استاد تمام رشته بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
Alireza Afsharifar
Full Professor, Plant Pathology, Shool of Agriculture
University of Shirazu
دکتر محمد جوان نیکخواه
استاد تمام بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان، قارچ شناسی، ژنتیک و تکامل قارچ ها
Mohammad Javan Nikkhah
Full Professor, Department of Plant Protection
دانشگاه تهران
Specialist: Mycology and fungal diseases of plants, Mycology, Genetics and Evolution of the Fungi
دکتر مسعود شمس بخش
استاد بیماری شناسی گیاهی، کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: Plant Pathology
Masoud Shamsbakhsh
Professor, Plant Pathology Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Plant Virology
دکتر سید اکبر خداپرست
استاد بیماری شناسی گیاهی گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Seyed Akbar Khodaparast
Professor, Department of Plant protection
University of Guilan
Specialist: Mycologist
ویراستار فارسی
آتوسا سعادتی
آتوسا سعادتی

Atoosa Saadati

غلامرضا زارعی
غلامرضا زارعی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۵۵