درباره نشریه
ISSN:
0006-2774
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
دی 1342
صاحب امتیاز:
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
مدیر مسئول:
دکتر جعفر ارشاد
سردبیر:
دکتر ضیاءالدین بنی هاشمی
مدیر اجرایی:
دکتر زهرا تنها معافی
تلفن:
021-22174060
دورنگار:
021-22174060
سایت اختصاصی:
www.ijpp.ir
نشانی:
تهران، انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
صندوق پستی:
1454-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/02
مدیر مسئول
دکتر جعفر ارشاد
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Jafar Ershad
Professor National Institute of Plant Protection
Specialist: Mycology
سردبیر
دکتر ضیاءالدین بنی هاشمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی و بیماریهای گیاهی خاکزاد
Ziaeddin Banihashemi
Professor Faculty of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Plant pathology and plant diseases
اعضای تحریریه
دکتر حبیب الله حمزه زرقانی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت و اپیدمیولوژی بیماریهای گیاهی، بیماریشناسی گیاهی
Habiballah Hamzehzarghani
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Management and Epidemiology of Plant Diseases, Plant Pathology
دکتر علی اکبر حسینی پور
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: گیاهپزشکی، پروکاریوتهای بیماریزای گیاهی
Ali Akbar Hosseini Pour
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Plant pathogens prokaryotes
دکتر مهدی ارزنلو
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: قارچ شناسی-فیلوژنی و تاکسونومی
Mahdi Arzan Lou
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Phylogeny and Taxonomy
دکتر علیرضا افشاری فر
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ویروس شناسی گیاهی
Ali Reza Afsharifar
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Herbal virology
دکتر ضیاءالدین بنی هاشمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی و بیماریهای گیاهی خاکزاد
Ziaeddin Banihashemi
Professor Faculty of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Plant pathology and plant diseases
دکتر زهرا تنها معافی
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: ناباروری، نماتد شناسی
Tanha Tanha Maafi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Nematology
دکتر محمد جوان نیکخواه
استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان، قارچ شناسی، ژنتیک و تکامل قارچ ها
Mohammad Javan Nikkhah
Professor College of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Mycology and fungal diseases of plants, Mycology, Genetics and Evolution of the Fungi
دکتر منصوره میرابوالفتحی
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mansoureh Mirabolfathy
Professor Iranian Research Institute of Plant Protection
Specialist: Plant Pathology
دکتر مسعود شمس بخش
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری های گیاهی-ویروس شناسی، ویروس شناسی گیاه مولکولی
Masoud Shams Bakhsh
Associate Professor Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant-virus-virology, Molecular Plant Virology
دکتر سید اکبر خداپرست
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Seyed Akbar Khodaparast
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Mycologist
ویراستارفارسی
آتوسا سعادتی
آتوسا سعادتی

Atoosa Saadati

غلامرضا زارعی
غلامرضا زارعی

مدیر اجرایی
دکتر زهرا تنها معافی
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: ناباروری، نماتد شناسی
Tanha Tanha Maafi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Nematology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۰۰