درباره نشریه
ISSN:
1028-852X
eISSN:
2008-823X
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
مهر 1376
صاحب امتیاز:
انستیتو پاستور ایران
مدیر مسئول:
دکتر وحید خلج
سردبیر:
دکتر مرجان محمدی
سردبیر:
دکتر محمد عبداللهی
سردبیر:
دکتر وحید خلج
مدیر اجرایی:
میترا صفاری
مدیرداخلی:
مهندس محمد اصل قره باغی
سایت اختصاصی:
ibj.pasteur.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان پاستور، انستیتو پاستور ایران، ، کدپستی: 1316943551
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/09
مدیر مسئول
دکتر وحید خلج
دکتر وحید خلج
استاد
انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، زیست فناوری
Vahid Khalaj
Professor Pasteur Institute of Iran,
Pasteur Institute of Iran
Specialist: Biotechnology, Biotech
سردبیر
دکتر مرجان محمدی
دانشیار
انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Marjan Mohammadi
Associate Professor
Pasteur Institute of Iran
Specialist: Biotechnology
دکتر محمد عبداللهی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی، و دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، بیماریشناسی گیاهی
Mohammad Abdollahi
Professor Pharmaceutical Sciences Research Center, AND School of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Plant Pathology
دکتر وحید خلج
دکتر وحید خلج
استاد
انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، زیست فناوری
Vahid Khalaj
Professor Pasteur Institute of Iran,
Pasteur Institute of Iran
Specialist: Biotechnology, Biotech
اعضای تحریریه
دکتر محسن ابوالحسنی

رشته تخصصی: ایمونولوژی، انگل شناسی، قارچ شناسی و ایمونولوژی
Mohsen Abolhassani

Specialist: Immunology, Parasitology, Mycology and Immunology
دکتر اشکان گلشنی
دکتر اشکان گلشنی
استاد
Ashkan Golshani
Professor
دکتر مونا سلیمی

رشته تخصصی: فیزیولوژی و فارماکولوژی
Mona Salimi

Specialist: Physiology & Pharmacology
دکتر وحید خلج
دکتر وحید خلج
استاد
انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، زیست فناوری
Vahid Khalaj
Professor Pasteur Institute of Iran,
Pasteur Institute of Iran
Specialist: Biotechnology, Biotech
دکتر مرجان محمدی
دانشیار
انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Marjan Mohammadi
Associate Professor
Pasteur Institute of Iran
Specialist: Biotechnology
دکتر سعید بوذری
استاد گروه زیست شناسی مولکولی
انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Saeid Bouzari
Professor Department of Molecular Biology
Pasteur Institute of Iran
Specialist: Molecular Biology
دکتر مرتضی کریمی پور
دانشیار
رشته تخصصی: پزشکی مولکولی، فراورده های بیولوژیک
Morteza Karimipour
Associate Professor
Specialist: Molecular Medicine, Biological products
دکتر خسرو خواجه
استاد دانشکده علوم زیستی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوشیمی، آنزیمولوژی
Khosro Khajeh
Professor Faculty of Biological Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Biochemistry, Enzymology
دکتر سید رضا نداف
دکتر سید رضا نداف

رشته تخصصی: انگل شناسی انگل شناسی
Seyyed Reza Naddaf

Specialist: Parasitology
دکتر سیما رفعتی
دکتر سیما رفعتی
استاد انستیتو پاستور ایران گروه ایمونولوژی مولکولی
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Sima Rafati
Professor of Pasteur Institute of Iran department of Molecular Immunology
Specialist: Immunology
دکتر فرزین روح وند
دانشیار
رشته تخصصی: ویروس شناسی، بیوتکنولوژی
Farzin Roohvand
Associate Professor
Specialist: Virology, Biotechnology
دکتر محمد سیاح
دکتر محمد سیاح
استاد
رشته تخصصی: فیزیولوژی و فارماکولوژی
Mohammad Sayyah
Professor
Specialist: hysiology & Pharmacology
دکتر محمدعلی شکرگزار
استاد
انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت
Mohammad Ali Shokr Gozar
Professor
Pasteur Institute of Iran
Specialist: Medical Biotechnology and Tissue Engineering
دکتر سروش سرداری
استاد انستیتو پاستور ایران بخش بیوتکنولوژی پزشکی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Soroush Sardari
Professor of Pasteur Institute of Iran department of Medical Biotechnology
Specialist: Biotechnology
دکتر بهروز وزیری
دکتر بهروز وزیری
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Behrouz Vaziri
Biotechnology Research Center
Specialist: Biotechnology
دکتر خسرو عادلی
استاد دانشگاه تورنتو، کانادا
رشته تخصصی: متخصص بیوشیمی بالینی
Khosrow Adeli
Professor University of Toronto, Canada
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر سهیلا اژدری

رشته تخصصی: ایمونولوژی
Soheila Ajdary

Specialist: Immunology
Jayne Louise Brookman

دکتر یحیی دولتی
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیق و آموزش در بیماری های پوستی و جذام
Yahya Dolati

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Research & Training in Skin Diseases & Leprosy
دکتر امیر قائم مقامی
دکتر امیر قائم مقامی

Amir Ghaemmaghami

دکتر فتاح کاشانچی
دکتر فتاح کاشانچی

Fatah Kashanchi

دکتر محمد کتولی
استاد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Mohammad Katouli
Professor
Specialist: Medical Microbiology
دکتر محمد کرامتی پور
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی، ژنتیک انسانی
Mohammad Keramatipour
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics, Human Genetics
Scott Laster
Scott Laster

دکتر مسعود منجیلی
دکتر مسعود منجیلی

رشته تخصصی: میکروبیولوژی و ایمونولوژی
Masoud Manjili

Specialist: Microbiology & Immunology
Kenneth Roux
Kenneth Roux

دکتر محمدرضا صدایی
دکتر محمدرضا صدایی

رشته تخصصی: میکروبیولوژی و ایمونولوژی
Mohammad Reza Sadaie

Specialist: Microbiology & Immunology
Noel Tordo
Noel Tordo

Joseph M Wu
Joseph M Wu

دکتر سیروس زینلی
استاد انستیتو پاستور ایران گروه پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، ژنتیک پزشکی
Sirous Zeinali
Professor of Pasteur Institute of Iran
Specialist: Biotechnology
مدیر اجرایی
میترا صفاری
میترا صفاری

مدیرداخلی
مهندس محمد اصل قره باغی
مهندس محمد اصل قره باغی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۷۲۵