درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
حجت الاسلام دکتر سید حمید روحانی
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر سید حمید روحانی
سردبیر:
دکتر مظفر نامدار
مدیر اجرایی:
مهندس سید محمود حقی
مدیرداخلی:
مهدیه مرادپور
صفحه آرا:
آرام بدیعی دزفولی
مسئول اشتراک:
مهندس سید محمود حقی
تلفن:
021-22579192
021-22579193
021-22579194
021-22579195
دورنگار:
021-22761264
سایت اختصاصی:
www.iranemoaser.com
نشانی:
تهران، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان شهید تسلیمی، خیابان نماززاده ، کوچه داد آفرین، پلاک 6
صندوق پستی:
7385-19395
اشتراک:
تلفن:
021-22579192
021-22579193
021-22579194
021-22579195
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۰۶