درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
حجت الاسلام دکتر سیدحمید روحانی
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر سیدحمید روحانی
سردبیر:
دکتر مظفر نامدار
مدیر اجرایی:
مهندس سیدمحمود حقی
مدیرداخلی:
مهدیه مرادپور
صفحه آرا:
آرام بدیعی دزفولی
مسئول اشتراک:
مهندس سیدمحمود حقی
تلفن:
021-22579192
021-22579193
021-22579194
021-22579195
دورنگار:
021-22761264
سایت اختصاصی:
www.iranemoaser.com
نشانی:
تهران، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان شهید تسلیمی، خیابان نماززاده ، کوچه داد آفرین، پلاک 6
صندوق پستی:
7385-19395
اشتراک:
تلفن:
021-22579192
021-22579193
021-22579194
021-22579195
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/05
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۷