درباره نشریه
ISSN:
1027-1457
eISSN:
2383-0034
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
تیر و مرداد 1373
صاحب امتیاز:
سازمان پزشکی قانونی کشور
مدیر مسئول:
دکتر عباس مسجدی آرانی
سردبیر:
دکتر جابر قره داغی
مدیر اجرایی:
دکتر سید علی ضیایی
تلفن:
021-55619099
دورنگار:
021-55619099
سایت اختصاصی:
www.sjfm.ir
نشانی:
تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، سازمان پزشکی قانونی کشور، دفتر مجله پزشکی قانونی، ، کدپستی: 1114795113
اشتراک:
تلفن:
021-55619099
پست الکترونیک:
sjofm@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/11
مدیر مسئول
دکتر عباس مسجدی آرانی
دکتر عباس مسجدی آرانی

سردبیر
دکتر جابر قره داغی
دکتر جابر قره داغی
استادیار
Jaber Gharehdaghi
Assistant Professor
Specialist: Legal Medicine Organization
اعضای تحریریه
دکتر فخرالدین تقدسی نژاد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی قانونی، پزشکی قانونی و سم شناسی
Fakhreddin Taghadosinejad
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine, Forensic Medicine and Toxicology
دکتر ابوالقاسم اباسهل
دکتر ابوالقاسم اباسهل
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Abolghasem Abasahl
Professor Surgery Department
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر مریم اخگری
دانشیار
Maryam Akhgari
Assistant Professor
Specialist: Legal Medicine Organization
دکتر عبدالرئوف ادیب زاده
دکتر عبدالرئوف ادیب زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Abdolraoof Adibzadeh

Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر محمدعلی امام هادی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی
Mohammad Ali Emamm Hadi
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine and Toxicology
دکتر عبدالرزاق برزگر بفرویی
دکتر عبدالرزاق برزگر بفرویی
استادیار
Abdolrzagh Barzgar
Assistant Professor
Specialist: Legal Medicine Organization
دکتر مسلم بهادری
دکتر مسلم بهادری
استاد گروه آسیب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Moslem Bahadori
Professor Pathology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر علی اصغر پیوندی
استاد گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Ali Asghar Peyvandi
Professor Ears, throat and nose and head and neck surgery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ear nose and throat
دکتر احمدرضا جمشیدی
استاد مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Ahmad Reza Jamshidi
Professor Rheumatology Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology, Internal medicine
دکتر حمیدرضا دانش پرور
دانشیار متخصص پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی
مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
رشته تخصصی: متخصص پزشکی قانونی و کارشناس حقوق
Hamidreza Daneshparvar
Associate Professor, Forensic Medicine Specialist, Legal Medicine Research Center, Tehran, Iran
Specialist: Forensic specialist and law expert
دکتر جعفر رشادتی

سازمان پزشکی قانونی کشور
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Jafar Reshadati

Iranian Legal Medicine Organization
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor Functional Neurosurgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
دکتر کامبیز سلطانی نژاد
دکتر کامبیز سلطانی نژاد
دانشیار
رشته تخصصی: سم شناسی داروشناسی
Kambiz Soltaninejad
Associate Professor
Specialist: Toxicology of Pharmacology
دکتر احمد شجاعی باغینی
دکتر احمد شجاعی باغینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Ahmad Shojaei
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر مهدی صابری فیروزی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روانپزشک پزشکی قانونی
Mehdi Saberi Firoozi
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Psychiatrist
دکتر بهرام صمدی راد
دانشیار سازمان پزشکی قانونی کشور
مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
رشته تخصصی: پزشکی قانونی
Bahram Samadirad
Associate Professor, Legal Medicine Research Center, Iranian Legal Medicine Organization
Specialist: Legal Medicine Organization
دکتر مسعود قادی پاشا
دکتر مسعود قادی پاشا
استادیار
رشته تخصصی: پزشکی قانونی
Masoud Ghadipasha
Assistant Professor
Specialist: Forensic Medicine
دکتر محمدحسن قدیانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نفرولوژی
Mohammad Hasan Ghadiani
Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر جابر قره داغی
دکتر جابر قره داغی
استادیار
Jaber Gharehdaghi
Assistant Professor
Specialist: Legal Medicine Organization
دکتر محمد کاظمیان
معاون درمان بیمارستان
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و مسمومیتها
Mohammad Kazemian

Specialist: forensic medicine, clinical toxicology
دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی
Abdoljalil Kalantar Hormozi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Plastic Surgery, Reconstructive Plastic Surgery and Burn
دکتر مهرزاد کیانی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی
Mehrzad Kiani
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine & Toxicology
ویراستار انگلیسی
دکتر امیرعلی مافی
دکتر امیرعلی مافی
مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Amir Ali Mafi
Hearing Disorders Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر سید علی ضیایی
گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Seyed Ali Ziai
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine,
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۱