درباره نشریه
ISSN:
1681-2824
eISSN:
2008-2509
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 1372
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر محسن ساغری
سردبیر:
دکتر محسن ساغری
مدیر اجرایی:
دکتر داود بیکی
ویراستار انگلیسی:
دکتر محسن ساغری
تلفن:
021-88633333-4
دورنگار:
021-88633333-4
سایت اختصاصی:
irjnm.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان دکتر شریعتی، ، کدپستی: 1411713135
تاریخ به‌روزآوری: 1400/05/25
مدیر مسئول
دکتر محسن ساغری
استاد مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Mohsen Saghari
Professor Research Center for Nuclear Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear
سردبیر
دکتر محسن ساغری
استاد مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Mohsen Saghari
Professor Research Center for Nuclear Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear
اعضای تحریریه
دکتر حجت احمدزاده فر
استاد گروه پزشکی هسته ای، دانشکده پزشکی، کلینک-دانشگاه بن، بن، آلمان
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Hojjat Ahmad Zadeh Fard
Professor
Specialist: nuclear medicine
دکتر امیررضا جلیلیان
استاد
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای، پرتونگاری
Amir Reza Jalilian
Professor
Specialist: Nuclear Pharmacy, Radiopharmacy
دکتر عباس علوی
استاد
رشته تخصصی: رادیولوژ، پزشکی هسته ای
Abass Alavi
Professor
Specialist: Radiology
دکتر محمدرضا آی
استاد گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیوفیزیک
Mohammad Reza Ay
Professor Department of Medical Physics and Biomedical Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biophysics
دکتر محسن بهشتی
دکتر محسن بهشتی
استاد
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Mohsen Beheshti
Professor
Specialist: Nuclear Medicine
Philip Cohen
Philip Cohen
Professor
Specialist: Nuclear Medicine
دکتر محمد افتخاری
استاد مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Mohammad Eftekhari
Professor Research Center for Nuclear Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Medicine
دکتر ارمغان فرداصفهانی
دکتر ارمغان فرداصفهانی
استاد مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Armaghan Fard Esfahani
Professor Research Center for Nuclear Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Medicine
Philip CGrammaticos
Philip CGrammaticos
Professor
Specialist: Nuclear Medicine
دکتر سیروس میرزایی
استاد
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Siroos Mirzaei
Professor
Specialist: Nuclear Medicine
دکتر آرمان ره میم
دکتر آرمان ره میم
دانشیار
رشته تخصصی: رادیولوژی و مهندسی برق و کامپیوتر
Arman Rah Mim
Associate Professor
Specialist: Radiology, and Electrical and Computer Engineering
دکتر حسین رجبی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Hossein Rajabi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Physics
دکتر محسن ساغری
استاد مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Mohsen Saghari
Professor Research Center for Nuclear Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear
دکتر سعید سرکار
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Saeed Sarkar
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر سید رسول ذکاوی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Seyed Rasoul Zakavi

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Medicine
ویراستار انگلیسی
دکتر محسن ساغری
استاد مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Mohsen Saghari
Professor Research Center for Nuclear Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear
مدیر اجرایی
دکتر داود بیکی
استاد مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی هسته ای
Davood Beiki
Professor, Research Center for Nuclear Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Pharmacy, Radiopharmacy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۱