درباره نشریه
ISSN:
1682-6957
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
زمستان 1374
صاحب امتیاز:
انجمن فیزیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر عبدالله لنگری
سردبیر:
دکتر سیدمحمد امینی
دبیراجرایی:
دکتر کیوان آقابابایی سامانی
مسئول اشتراک:
محمدحسن معظمی گودرزی
تلفن:
031-33912877
031-33912878
دورنگار:
031-33912877
031-33912878
سایت اختصاصی:
ijpr.iut.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر نشریات علمی، مجله پژوهش فیزیک ایران، ، کدپستی: 8415683111
صندوق پستی:
1311-15875
اشتراک:
تلفن:
031-33912877
031-33912878
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/19
مدیر مسئول
دکتر عبدالله لنگری
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
Abdollah Langari
Faculty of Physics, Sharif University of Technology
سردبیر
دکتر سیدمحمد امینی
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
Seyyed Mohammad Amini
Faculty of Physics, Isfahan University of Technology
هیات تحریریه
دکتر کیوان آقابابایی سامانی
دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان
Keyvan Aghababaei Samani
Faculty of Physics, University of Isfahan
دکتر محمودرضا روحانی
دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه الزهرا
Mahmoud Reza Rohani
Associate Professor, Faculty of Physics, University of Alzahra
دکتر سیدمحمد امینی
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
Seyyed Mohammad Amini
Faculty of Physics, Isfahan University of Technology
دکتر حبیب تجلی
استاد دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیک
Habib Tajalli
Professor, Faculty of Physics, University of Tabriz
Specialist: Physics
دکتر سهراب راهوار
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
Sohrab Rahvar
Faculty of Physics, Sharif University of Technology
دکتر رضا عسگری
Reza Asgari
دکتر سیدظفرالله کلانتری
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
Seyyed Zafarollah Kalantari
Faculty of Physics, Isfahan University of Technology
دکتر محمد لامعی رشتی
Mohammad Lamehi Rashti
دکتر عبدالله لنگری
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
Abdollah Langari
Faculty of Physics, Sharif University of Technology
دکتر علیرضا مشفق
استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مواد، نانوفیزیک و مواد نانوساختار ، سطح / رابط ، فوتوکاتالیز.، فیزیک
Ali Reza Moshfegh
Professor, Faculty of Physics, Sharif University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Nanophysics and Nanostructured Materials, Surface/Interface, Photocatalysis, Physics
دکتر میرفائز میری
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
Mir Faez Miri
Faculty of Physics, University of Tehran
دکتر هادی سلامتی
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
Hadi Salamati
Faculty of Physics, Isfahan University of Technology
دکتر حمید نادگران
استاد دانشکده فیزیک دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیک
Hamid Nadgaran
Professor, Faculty of Physics, University of Shirazu
Specialist: Physics
ویراستارفارسی
دکتر سیدظفرالله کلانتری
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
Seyyed Zafarollah Kalantari
Faculty of Physics, Isfahan University of Technology
دکتر پیمان صاحب سرا
Peyman Sahebsara
دکتر محمدحسن علامت ساز
Mohammad Hosein Alamatsaz
ویراستار انگلیسی
دکتر حسین جلالی
دکتر حسین جلالی
Hosein Jalali
دبیراجرایی
دکتر کیوان آقابابایی سامانی
دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان
Keyvan Aghababaei Samani
Faculty of Physics, University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۷
تعداد عناوین درج شده:
۹۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۹۳۶