درباره نشریه
ISSN:
1682-6957
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 1374
صاحب امتیاز:
انجمن فیزیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر عبدالله لنگری
سردبیر:
دکتر سید محمد امینی
دبیراجرایی:
دکتر سید ظفرالله کلانتری
ویراستار فارسی:
دکتر پیمان صاحب سرا
ویراستار فارسی:
دکتر محمدحسن علامت ساز
کارشناس:
بهاره صادقی
تلفن:
031-33912877
031-33912878
دورنگار:
031-33912877
031-33912878
سایت اختصاصی:
ijpr.iut.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر نشریات علمی، مجله پژوهش فیزیک ایران، ، کدپستی: 8415683111
صندوق پستی:
1311-15875
اشتراک:
تلفن:
031-33912877
031-33912878
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/23
مدیر مسئول
دکتر عبدالله لنگری
دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی شریف
Abdollah Langari
Faculty of Physics
Sharif University of Technology
سردبیر
دکتر سید محمد امینی
دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
Seyyed Mohammad Amini
Faculty of Physics
Isfahan University of Technology
اعضای تحریریه
دکتر کیوان آقابابایی سامانی
دانشکده فیزیک
دانشگاه اصفهان
Keyvan Aghababaei Samani
Faculty of Physics
University of Isfahan
منصور حقیقت

دکتر بابک شکری
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک، اتمی مولکولی (پلاسما)
Babak Shokri
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Physics, Molecular atomic (plasma)
دکتر پرویز کاملی
استاد دانشکده فیزیک
Parviz Kameli
Professor Faculty of Physics
پیمان صاحبسرا

دکتر سید محمد امینی
دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
Seyyed Mohammad Amini
Faculty of Physics
Isfahan University of Technology
دکتر حبیب تجلی
استاد دانشکده فیزیک
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیک
Habib Tajalli
Professor Faculty of Physics
University of Tabriz
Specialist: Physics
دکتر سهراب راهوار
دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی شریف
Sohrab Rahvar
Faculty of Physics
Sharif University of Technology
دکتر رضا عسگری

Reza Asgari

دکتر سید ظفرالله کلانتری
دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
Seyyed Zafarollah Kalantari
Faculty of Physics
Isfahan University of Technology
محمد لامعی رشتی

Mohammad Lamehi Rachti

دکتر عبدالله لنگری
دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی شریف
Abdollah Langari
Faculty of Physics
Sharif University of Technology
دکتر علیرضا مشفق
استاد دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مواد، نانوفیزیک و مواد نانوساختار ، سطح / رابط ، فوتوکاتالیز.، فیزیک
Ali Reza Moshfegh
Professor Faculty of Physics
Sharif University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Nanophysics and Nanostructured Materials, Surface/Interface, Photocatalysis, Physics
دکتر میرفائز میری
دانشکده فیزیک
دانشگاه تهران
Mir Faez Miri
Faculty of Physics
University of Tehran
دکتر حمید نادگران
استاد دانشکده فیزیک
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیک
Hamid Nadgaran
Professor Faculty of Physics
University of Shirazu
Specialist: Physics
ویراستار فارسی
دکتر پیمان صاحب سرا

Peyman Sahebsara

دکتر محمدحسن علامت ساز

Mohammad Hosein Alamatsaz

دبیراجرایی
دکتر سید ظفرالله کلانتری
دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
Seyyed Zafarollah Kalantari
Faculty of Physics
Isfahan University of Technology
کارشناس
بهاره صادقی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۱۹