درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1371
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مدیر مسئول:
دکتر حمیدرضا آیت اللهی
سردبیر:
دکتر احمد کتابی
مدیرداخلی:
امیر اعتمادی بزرگ
ویراستار فارسی:
عبدالرضا احمدی
ویراستار فارسی:
امیر اعتمادی بزرگ
تلفن:
021-88046891-3
021-88036320
دورنگار:
021-88046891-3
021-88036320
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان 64،
صندوق پستی:
6419-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1391/03/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۲