درباره نشریه
ISSN:
1027-9024
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1369
صاحب امتیاز:
وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور اقتصادی)
سردبیر:
دکتر محسن مهرآرا
تلفن:
021-22771897
دورنگار:
021-22771897
سایت اختصاصی:
www.qjerp.ir
نشانی:
تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری، میدان احتشامیه، شماره 31، معاونت امور اقتصادی، ، کدپستی: 1944841441
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/09
سردبیر
دکتر محسن مهرآرا
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی
Mohsen Mehrara
Professor, Faculty of Economics, University of Tehran
Specialist: Econometrics
هیات تحریریه
دکتر محسن ابراهیمی
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد امور عمومی
Mohsen Ebrahimi
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Economics of Public Affairs
دکتر فتح الله تاری
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد بانکداری و مالیه اسلامی، اقتصاد
Fathollah Tari
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic banking and finance
دکتر فرهاد خدادادکاشی
استاد گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد خرد و اقتصاد کاربردی
Farhad Khodadadkashi
Professor, Department of Economics, Payame Noor University
Specialist: Economy
دکتر حسن درگاهی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
Hasan Dargahi
Associate Professor, Shahid Beheshti University
دکتر تیمور رحمانی
دانشیار دانشگاه تهران
Teymur Rahmani
Associate Professor, University of Tehran
دکتر سیدمحمدرضا سیدنورانی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Seyyed Mohamad Reza Seyyednourani
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economics
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
دانشیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mehdi Sadeghi Shahdani
Associate Professor,
Specialist: Economic Sciences
دکتر حسین عباسی نژاد
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی و اقتصاد عمومی
Hossein Abbasinejad
Professor, University of Tehran
Specialist: Econometrics and Public Economics
دکتر حمید کردبچه
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد صنعتی و اقتصاد سنجی
Hamid Kurdbacheh
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Industrial economy and econometric economics
دکتر غلامرضا کشاورز حداد
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: صنعت نفت و گاز، اقتصاد خرد، اقتصاد سنجی خرد، مدل های بازار کار
Gholam Reza Keshavarz Haddad
Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology
Specialist: Microeconomics, microeconomics, labor market models, Oil & Gas Economics
دکتر داوود منظور
دانشیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Davood Manzoor
Associate Professor,
Specialist: Islamic economy
دکتر محسن مهرآرا
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی
Mohsen Mehrara
Professor, Faculty of Economics, University of Tehran
Specialist: Econometrics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۲