درباره نشریه
ISSN:
1027-9024
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1369
صاحب امتیاز:
وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور اقتصادی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی دهقان دهنوی
سردبیر:
دکتر محسن مهرآرا
معاون سردبیر:
دکتر علیرضا نظری
ویراستار فارسی:
دکتر مهدی ابوطالبی یزدی
تلفن:
021-22771897
دورنگار:
021-22771897
سایت اختصاصی:
www.qjerp.ir
نشانی:
تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری، میدان احتشامیه، شماره 31، معاونت امور اقتصادی، ، کدپستی: 1944841441
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/09
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی دهقان دهنوی
دکتر محمدعلی دهقان دهنوی

سردبیر
دکتر محسن مهرآرا
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی
Mohsen Mehrara
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Econometrics
معاون سردبیر
دکتر علیرضا نظری
دکتر علیرضا نظری

اعضای تحریریه
دکتر محسن ابراهیمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد امور عمومی
Mohsen Ebrahimi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Economics of Public Affairs
دکتر فتح الله تاری
دانشیار اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Fathollah Tari
Associate Professor, Faculty of Economics
دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر فرهاد خدادادکاشی
استاد گروه اقتصاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد خرد و اقتصاد کاربردی
Farhad Khodadadkashi
Professor Department of Economics
Payame Noor University
Specialist: Economy
دکتر حسن درگاهی
دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد کلان، اقتصادپولی، اقتصادصنعتی، اقتصاد رشد
Hassan Dargahi
Associate Professor, Economics
Shahid Beheshti University
Specialist: Macroeconomics, Monetary Economics, Industrial Economics, Growth Economics
دکتر تیمور رحمانی
دانشیار
دانشگاه تهران
Teymur Rahmani
Associate Professor
University of Tehran
دکتر سید محمدرضا سیدنورانی
استاد گروه اقتصادنظری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Seyed Mohamad Reza Seyednourani
Professor, Department of Theoretical Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economics
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
استاد تمام اقتصاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد مدلسازی انرژی، مالی و بازار های مالی
Mehdi Sadeghi Shahdani
Full Professor, Economics
Specialist: Economics
دکتر حسین عباسی نژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی و اقتصاد عمومی
Hossein Abbasinejad
Professor
University of Tehran
Specialist: Econometrics and Public Economics
دکتر حمید کردبچه
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد صنعتی و اقتصاد سنجی
Hamid Kurdbacheh
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Industrial economy and econometric economics
دکتر غلامرضا کشاورز حداد
دانشیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: صنعت نفت و گاز، اقتصاد خرد، اقتصاد سنجی خرد، مدل های بازار کار
Gholamreza Keshavarz Haddad
Associate Professor, Management and Economics
Sharif University of Technology
Specialist: Microeconomics, microeconomics, labor market models, Oil & Gas Economics
دکتر داوود منظور
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Davood Manzoor
Associate Professor
Specialist: Islamic economy
دکتر محسن مهرآرا
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی
Mohsen Mehrara
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Econometrics
ویراستار فارسی
دکتر مهدی ابوطالبی یزدی

Mahdy Aboutaleby Yazdy

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۱۰