درباره نشریه
ISSN:
1726-0728
eISSN:
2476-6445
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1379
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی (پژوهشکده اقتصاد)
مدیر مسئول:
دکتر تیمور محمدی
سردبیر:
دکتر عبدالرسول قاسمی
مسئول اشتراک:
سمیه اقلامی
تلفن:
021-88703261
021-88725400-2 ، داخلی: 290
دورنگار:
021-88703263
سایت اختصاصی:
ijer.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، نبش احمد قصیر، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ، کدپستی: 1513615411
اشتراک:
پست الکترونیک:
qiermt@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/29
مدیر مسئول
دکتر تیمور محمدی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
Teimour Mohammadi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
سردبیر
دکتر عبدالرسول قاسمی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
Abdolrasoul Ghasemi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
اعضای تحریریه
دکتر عبدالرسول قاسمی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
Abdolrasoul Ghasemi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر سهیلا پروین
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
Soheila Parvin
Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر تیمور محمدی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
Teimour Mohammadi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر عباس شاکری حسین آباد
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Shakeri Hoseinabad
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر اسفندیار جهانگرد
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Esfandiar Jahangard
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Macroeconomics
دکتر جاوید بهرامی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل و اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی
Javid Bahrami
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر یدالله دادگر
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Yadollah Dadgar
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: economics
دکتر غلامرضا کشاورز حداد
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: صنعت نفت و گاز، اقتصاد خرد، اقتصاد سنجی خرد، مدل های بازار کار
Gholamreza Keshavarz Haddad
Associate Professor Faculty of Management and Economics
Sharif University of Technology
Specialist: Microeconomics, microeconomics, labor market models, Oil & Gas Economics
دکتر ابوالقاسم مهدوی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد نظری
Abolghasem Mahdavi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Theoretical Economics
دکتر حسین عباسی نژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی و اقتصاد عمومی
Hossein Abbasinejad
Professor
University of Tehran
Specialist: Econometrics and Public Economics
دکتر محمدقلی یوسفی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Gholi Yousefi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر محسن رنانی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد بخش عمومی
Mohsen Renani
Professor
University of Isfahan
Specialist: Public Sector Economics
دکتر ابوالقاسم هاشمی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Abolghasem Hashemi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
ویراستارفارسی
دکتر تیمور محمدی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
Teimour Mohammadi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
ویراستار انگلیسی
دکتر تیمور محمدی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
Teimour Mohammadi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۵