درباره نشریه
ISSN:
1726-0728
eISSN:
2476-6445
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1379
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی (پژوهشکده اقتصاد)
مدیر مسئول:
دکتر تیمور محمدی
سردبیر:
دکتر علی اصغر بانویی
دبیر تحریریه:
دکتر عبدالرسول قاسمی
ویراستار فارسی:
دکتر تیمور محمدی
ویراستار انگلیسی:
دکتر تیمور محمدی
مسئول اشتراک:
سمیه اقلامی
تلفن:
021-88703261
021-88725400-2 ، داخلی: 290
دورنگار:
021-88703263
سایت اختصاصی:
ijer.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، نبش احمد قصیر، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ، کدپستی: 1513615411
اشتراک:
پست الکترونیک:
qiermt@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/03
مدیر مسئول
دکتر تیمور محمدی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
Teimour Mohammadi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
سردبیر
دکتر علی اصغر بانویی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی اقتصادی، اقتصاد منطقه ای
Ali Asghar Banoe
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economic Planning, Regional Economics
دبیر تحریریه
دکتر عبدالرسول قاسمی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
Abdolrasoul Ghasemi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
اعضای تحریریه
دکتر عبدالرسول قاسمی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
Abdolrasoul Ghasemi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر علی اصغر بانویی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی اقتصادی، اقتصاد منطقه ای
Ali Asghar Banoe
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economic Planning, Regional Economics
دکتر سعید مشیری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی
Saeed Moshiri
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Energy Economics
دکتر قهرمان عبدلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد بین رشته ای، نظریه بازی ها
Gharaman Abdoli
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy, Interdisciplinary Economics, Game Theory
دکتر محمد بخشوده
استاد ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی، اقتصاد کشاورزی
Mohammad Bahkshoodeh
Professor Agricultural Extensioon and Education
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
کریم اسلاملوییان
استاد اقتصاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد
Karim Eslamloueyan
Professor, Economics
University of Shirazu
Specialist: Economics
عباس ولدخانی

Abbas Valadkhani

دکتر عباس شاکری حسین آباد
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Shakeri Hoseinabad
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر اسفندیار جهانگرد
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Esfandiar Jahangard
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Macroeconomics
دکتر جاوید بهرامی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل و اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی
Javid Bahrami
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر یدالله دادگر
استاد اقتصاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Yadollah Dadgar
Professor, Economic department, Beheshty university
Shahid Beheshti University
Specialist: economics
دکتر غلامرضا کشاورز حداد
دانشیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: صنعت نفت و گاز، اقتصاد خرد، اقتصاد سنجی خرد، مدل های بازار کار
Gholamreza Keshavarz Haddad
Associate Professor, Management and Economics
Sharif University of Technology
Specialist: Microeconomics, microeconomics, labor market models, Oil & Gas Economics
دکتر ابوالقاسم مهدوی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد نظری
Abolghasem Mahdavi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Theoretical Economics
دکتر حسین عباسی نژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی و اقتصاد عمومی
Hossein Abbasinejad
Professor
University of Tehran
Specialist: Econometrics and Public Economics
دکتر محسن رنانی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد بخش عمومی
Mohsen Renani
Professor
University of Isfahan
Specialist: Public Sector Economics
ویراستار فارسی
دکتر تیمور محمدی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
Teimour Mohammadi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
ویراستار انگلیسی
دکتر تیمور محمدی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
Teimour Mohammadi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۰