درباره نشریه
ISSN:
1024-3402
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر محمدنقی فراهانی
سردبیر:
دکتر محمدنقی فراهانی
مدیر اجرایی:
ندا سنجری
مدیرداخلی:
دکتر فرهاد بلاش
سایت اختصاصی:
erj.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان مفتح جنوبی، شماره 49 ، دانشگاه خوارزمی، ، کدپستی: 1571914911
صندوق پستی:
3587-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/07

این نشریه عمدتا از مقالات علمی و پژوهشی در زمینه های علوم تربیتی و روانشناسی تشکیل می شود. هدف از نشر مجله کمک به توسعه و بررسی و تحقیق درباره مسائل و فعالیتهای تربیتی و روانشناختی در سطح کشور است. شماره 1 دوره جدید این نشریه در بهار سال 1370 منتشر شد.

مدیر مسئول
دکتر محمدنقی فراهانی
استاد گروه روان شناسی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی شخصیت
Mohammad Naghi Farahani
Professor Department of Psychology
Kharazmi University
Specialist: personality psychology
سردبیر
دکتر محمدنقی فراهانی
استاد گروه روان شناسی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی شخصیت
Mohammad Naghi Farahani
Professor Department of Psychology
Kharazmi University
Specialist: personality psychology
اعضای تحریریه
دکتر محمود ابوالقاسمی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abolghasemi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر سید مهدی سجادی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyyed Mehdi Sajjadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر سعید ضرغامی همراه
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Saeed Zarghami Hamrah
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر مسعود صفایی مقدم
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Masoud Safaei Moghaddam
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Philosophy of Education
دکتر فریبرز درتاج
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر محمدرضا بهرنگی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی، آموزش و پرورش
Mohammadreza Behrangi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Science, Education
دکتر هاشم فردانش
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، روانشناسی و تکنولوژی آموزشی
Hashem Fardanesh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Education, Psychology and educational technology
دکتر افضل السادات حسینی دهشیری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Afzal Sadat Hoseini Dehshiri
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Educational Science
دکتر علی ذکاوتی قراگزلو
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Ali Zekavati Gharagozloo
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر محسن فرمهینی فراهانی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم وتربیت
Mohsen Farmahini Farahani
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Philosophy of Education
یحیی قائدی

Yahya Ghaedi

دکتر مرتضی منطقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روان شناسی عمومی
Mortez Manteghi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: General psychology
دکتر اسماعیل سعدی پور
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی
Esmaeil Sadipour
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر حسن ملکی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، فلسفه و تربیت
Hasan Maleki
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: urriculum Planning, Philosophy and Education
مدیر اجرایی
ندا سنجری

رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Neda Sanjari

Specialist: Educational Psychology
مدیرداخلی
دکتر فرهاد بلاش
استادیار
رشته تخصصی: آموزش و توسعه
Farhad Belash
Assistant Professor
Specialist: Training and Development
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۹