درباره نشریه
ISSN:
1024-3402
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر محمدنقی فراهانی
سردبیر:
دکتر محمدنقی فراهانی
مدیر اجرایی:
ندا سنجری
مدیرداخلی:
دکتر فرهاد بلاش
سایت اختصاصی:
erj.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان مفتح جنوبی، شماره 49 ، دانشگاه خوارزمی، ، کدپستی: 1571914911
صندوق پستی:
3587-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/31
 

این نشریه عمدتا از مقالات علمی و پژوهشی در زمینه های علوم تربیتی و روانشناسی تشکیل می شود. هدف از نشر مجله کمک به توسعه و بررسی و تحقیق درباره مسائل و فعالیتهای تربیتی و روانشناختی در سطح کشور است. شماره 1 دوره جدید این نشریه در بهار سال 1370 منتشر شد.

مدیر مسئول
دکتر محمدنقی فراهانی
استاد تمام روان شناسی شخصیت گروه روان شناسی/موسسه تحقیقات تربیتی روان شناختی و اجتماعی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی شخصیت
Mohammad Naghi Farahani
Full Professor, psychology
Kharazmi University
Specialist: personality psychology
سردبیر
دکتر محمدنقی فراهانی
استاد تمام روان شناسی شخصیت گروه روان شناسی/موسسه تحقیقات تربیتی روان شناختی و اجتماعی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی شخصیت
Mohammad Naghi Farahani
Full Professor, psychology
Kharazmi University
Specialist: personality psychology
اعضای تحریریه
دکتر محمود ابوالقاسمی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abolghasemi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر سید مهدی سجادی
استاد فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyyed Mehdi Sajjadi
Professor, Philosophy of Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر سعید ضرغامی همراه
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Saeed Zarghami Hamrah
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر محمدنقی فراهانی
استاد تمام روان شناسی شخصیت گروه روان شناسی/موسسه تحقیقات تربیتی روان شناختی و اجتماعی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی شخصیت
Mohammad Naghi Farahani
Full Professor, psychology
Kharazmi University
Specialist: personality psychology
دکتر جعفر حسنی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روان شناسی (نوروسایکولوژی)
Jafar Hasani
Professor
Kharazmi University
Specialist: Psychology (neuroscience)
دکتر محمدحسین عبداللهی
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روان شناسی شناختی
Mohammad Hosein Abdollahi
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
Kharazmi University
Specialist: psychology of human behavior
دکتر هاشم فردانش
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، روانشناسی و تکنولوژی آموزشی
Hashem Fardanesh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Education, Psychology and educational technology
دکتر افضل السادات حسینی دهشیری
استاد روانشناسی و علوم تربیتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم تربیتی، فلسفه تعلیم و تربیت
Afzal Sadat Hoseini Dehshiri
Professor, Psychology and Educational Sciences
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
Specialist: Educational Science, Philosophy of Education
مدیر اجرایی
ندا سنجری

رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Neda Sanjari

Specialist: Educational Psychology
مدیرداخلی
دکتر فرهاد بلاش
استادیار
رشته تخصصی: آموزش و توسعه
Farhad Belash
Assistant Professor
Specialist: Training and Development
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۸