درباره نشریه
ISSN:
2676-4849
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
جامعه الزهرا
مدیر مسئول:
سیدمحمود مدنی بجستانی
سردبیر:
دکتر نرجس رودگر
تلفن:
025-32112400
سایت اختصاصی:
pubs.jz.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/17
مدیر مسئول
سیدمحمود مدنی بجستانی
سیدمحمود مدنی بجستانی
سردبیر
دکتر نرجس رودگر
استادیار
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی - زنان
Narjes Roudgar
Assistant Professor,
Specialist: Islamic Philosophy - Women
هیات تحریریه
حجت الاسلام دکتر عبدالکریم بهجت پور
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
Abdolkarim Behjatpour
Associate Professor, Institute for Islamic Culture and Thought,
دکتر شهلا باقری میاب
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Shahla Bagheri Miyab
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Sociology
حجت الاسلام دکتر جواد حبیبی تبار
استادیار گروه فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی العالمیه
Javad Habibitabar
Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Judicial Law, Al-Mustafa International University
دکتر محمدمهدی گرجیان عربی
دکتر محمدمهدی گرجیان عربی
دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
Mohammad Mahdi Georgian
Associate Professor, Baqir al-Olum University
حجت الاسلام دکتر سیدمحمدحسین هاشمیان
دانشیار
رشته تخصصی: سیاستگذاری فرهنگی
Seyyed Mohammad Hosein Hashemian
Associate Professor,
Specialist: Cultural policy making
دکتر فریبا علاسوند
استادیار
رشته تخصصی: فقه و اصول - مطالعات زنان
Fariba Alasvand
Assistant Professor,
Specialist: Jurisprudence and Principles - Women's Studies
حجت الاسلام دکتر حسین سوزنچی
دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: الهیات- گرایش فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه - علوم اجتماعی
Hosein Suzanchi
Associate Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: Theology - Islamic Philosophy and Theology, Philosophy - Social Sciences
حجت الاسلام دکتر حسین بستان نجفی
استادیار
رشته تخصصی: فقه و اصول - جامعه شناسی
Hosein bostan Najafi
Assistant Professor,
Specialist: Jurisprudence and Principles - Sociology
دکتر سیده سعیده غروی
استادیار
رشته تخصصی: علوم قرآن وحدیث
Seyyedeh Saeedeh Gheravi
Assistant Professor,
Specialist: Quran and Hadith Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۲