درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1363
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
شرکت صنایع پمپ ایران (سهامی خاص)
مدیر مسئول:
دکتر میربیوک احقاقی
سردبیر:
مهندس سیدبهزاد مبین
مدیر اجرایی:
مهندس مهدی نجدآقابابایی
مسئول اشتراک:
اکبر پورعباد
تلفن:
041-32890644
041-32890645
041-32890647
041-32890648
041-32890649
021-88654810
021-88654811
021-88654812
021-88654813
021-88654814
دورنگار:
041-32898446
021-88798942
نشانی:
تبریز، جنب قراملک، شرکت صنایع پمپ ایران
تبریز، تهران، خیابان ولیعصر، نبش میرداماد، برج دوم اسکان، تلفن: 14-88654810، فکس: 88798942
صندوق پستی:
135-51845
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/24
نشریه پمپ شامل مقالات فنی، صنعتی و علمی و آموزشی بوده و محتوای مقالات مندرج به طریقی با طراحی، تولید و یا کاربرد پمپ مربوط می باشد.
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۸