درباره نشریه
ISSN:
1025-0824
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
مرداد ماه 1373
صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیر مسئول:
دکتر محمد حسنی
سردبیر:
مجید ملامحمدی
مدیر اجرایی:
محمدرضا فیروزیان
مسئول اشتراک:
هدیه میرمحمدی
تلفن:
025-37747100
دورنگار:
025-37831348
سایت اختصاصی:
poopak.eshragh.ir
نشانی:
قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، دفتر مجله پوپک
سامانه پیام کوتاه:
3000144093
صندوق پستی:
338-37185
اشتراک:
تلفن:
025-37747100
دورنگار:
025-37747100
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/30
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۰