درباره نشریه
ISSN:
1025-0824
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
مرداد ماه 1373
صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیر مسئول:
مهدی علیزاده
سردبیر:
علی باباجانی
مدیر اجرایی:
محمدرضا فیروزیان
تلفن:
025-37747100
دورنگار:
025-37831348
سایت اختصاصی:
poopak.eshragh.ir
نشانی:
قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، دفتر مجله پوپک
سامانه پیام کوتاه:
3000144093
صندوق پستی:
338-37185
اشتراک:
تلفن:
025-37747100
دورنگار:
025-37748747
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/26
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۰