درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1368
صاحب امتیاز:
سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
مدیر مسئول:
مهندس جواد خوانساری
سردبیر:
مهندس محمود مصطفی زاده
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
سید مهدی برقی
مسئول اشتراک:
فریبا پورآقا
تلفن:
021-66464261
021-66402037
021-66971400
دورنگار:
021-66464084
سایت اختصاصی:
www.acco.ir
نشانی:
تهران، خیابان طالقانی، بین میدان فلسطین و خیابان ولیعصر، خیابان شهید برادران مظفر (صبای جنوبی) ، شماره 86، ، کدپستی: 1416964691
اشتراک:
تلفن:
021-66464261
021-66402037
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۶۴