درباره نشریه
ISSN:
2322-4894
eISSN:
2538-6271
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
اسفند 1373
صاحب امتیاز:
دانشگاه ادیان و مذاهب
مدیر مسئول:
دکتر سید ابوالحسن نواب
سردبیر:
دکتر سید حسن اسلامی اردکانی
دبیر تحریریه:
سعید موذنی
مدیر اجرایی:
حیدر دباغی
ویراستار انگلیسی:
دکتر یاسر پوراسماعیل
تلفن:
025-32802610 ، داخلی: 479
سایت اختصاصی:
ri.urd.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/22
مدیر مسئول
دکتر سید ابوالحسن نواب
دانشیار
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: مذاهب فقهی، فقه و اصول
Abulhassan Navvab
Associate Professor
University of Religions and Denominations
Specialist: Jurisprudential religions, Jurisprudence and Principles
سردبیر
دکتر سید حسن اسلامی اردکانی
استاد تمام دین پژوهی، دانشکده ادیان
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: فلسفه دین، و اخلاق کاربردی
Seyyed Hasan Eslami Ardakani
Full Professor, study of religion
University of Religions and Denominations
Specialist: Philosophy of Religion, and applied ethics
دبیر تحریریه
سعید موذنی
سعید موذنی

اعضای تحریریه
Jochen Schmidt
Professor
Specialist: Systematic Theology, Ethics and Philosophy of Religion
Klaus Von Stosch
Professor
Specialist: Comparative Theology
Joseph A. Progler
Professor
Specialist: History of Western, Islamic Encounters, Asia Pacific Studies, Cultural History, Education, Media Studies
Pierre Lory
Professor
Specialist: Islamic Studies, Muslim mysticism; Islamic esotericism; Quran comments
دکتر سید ابوالحسن نواب
دانشیار
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: مذاهب فقهی، فقه و اصول
Abulhassan Navvab
Associate Professor
University of Religions and Denominations
Specialist: Jurisprudential religions, Jurisprudence and Principles
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor Department of Philosophy and Islamic Theology
University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
دکتر محمدتقی دیاری بیدگلی
استاد تمام الهیات
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohamad Taghi Diari Bidgoli
Full Professor, Comparative interpretation
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سید حسن اسلامی اردکانی
استاد تمام دین پژوهی، دانشکده ادیان
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: فلسفه دین، و اخلاق کاربردی
Seyyed Hasan Eslami Ardakani
Full Professor, study of religion
University of Religions and Denominations
Specialist: Philosophy of Religion, and applied ethics
دکتر احمدرضا مفتاح
دانشیار دانشکده ادیان
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: ادیان ابراهیمی، فلسفه دین و مسائل جدید کلامی
Ahmad Reza Meftah
Associate Professor Faculty of Religions
University of Religions and Denominations
Specialist: Abrahamic Religions
دکتر حسن قنبری
دانشیار دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه دین، فلسفه دین و مسانل جدید کلامی
Hassan Qanbari
Associate Professor Faculty of Theology
University of Tehran
Specialist: Philosophy of Religion, Philosophy of Religion and New Theological Problems
ویراستار انگلیسی
دکتر یاسر پوراسماعیل

Yasser Pouresmaeil

مدیر اجرایی
حیدر دباغی
دانشجوی دکتری تاریخ تمدن و ملل اسلامی, دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ تشیع، تاریخ تمدن اسلامی
Heidar Dabbaghi
Phd Student, Department of Islamic History and Muslim Civilization, Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: The History of Shia, Islamic History and Muslim Civilization
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۳